۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰
کد خبر: . ۹٬۳۲۶
نمادهای موثر بورسی در روز شنبه/ از کاهش ۱۹ درصدی تا افزایش ۱۰ درصدی در یک روز منفی

بازار روزانه گزارشی از نمادهای منتخب بازار سرمایه را تحلیل و منتشر می کند.

وحید بلالی- خبرگزاری بازار:  یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن تارگت قیمتی آن است، حجم معاملات نیز یک آیتم مناسب برای تحلیل بوده و هر چقدر حجم یک سهام بیشتر شود روند حرکتی آن نیز پرسرعت تر خواهد بود، ارزش معاملات نیز آیتمی دیگر برای تحلیل نمادهای ارزنده است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است،نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.بازار در روز شنبه از ابتدا ریزشی شروع شد، شایعه ای در بازار سرمایه در معاملات امروز منتشر شد که از احتمال تعطیلی بازار سرمایه خبر داد، شایعه دیگر قرنطینه تهران و شرایط حکومت نظامی در تهران بود که تلاقی این دو شایعه با هم موجب ریزشی شدن بازار در روز شنبه شد، به علت نرمال نبودن معاملات در روز شنبه بسیاری از نمادهایی که امروز در وضعیت منفی قرار داشتند می توانند به سرعت تغییر جهت داده و وارد محدوده مثبت شوند و فعالان بازار سرمایه برای تحلیل دقیقتر گزارش تحلیل روزانه هفته پیش به ویژه در روز چهارشنبه ۲۱ اسفند را را نیز در کنار این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار دهند، البته برای تحلیل دقیق می توانند به تحلیل نمادها در دو هفته پیش نیز رجوع کنند، نمادهای منتخب روز شنبه را بشناسید:

نمادهای پربیننده روز شنبه

نمادهای وتجارت، وبملت، فاراک، خساپا، ونوین، فولاد، شپنا، خودرو، فباهنر، ددام، وصنا، مرقام، بترانس، حکشتی، وبصادر، فاذر، دزهراوی، شیران، های وب، کسرا، نوری، ثنوسا، والبر، فملی، خریخت، حفارس، ولساپا، سفارس، چکارن، خپارس، شبندر، شسپا، فلوله، ستران، تاپیکو، حفاری، خگستر، کچاد، رمپنا، خنصیر، پارس، وخارزم، ونیرو، وپاسار، شگل، حتوکا، حتاید، خزامیا، غپینو، شلعاب، چکاوه، شبهرن، بورس، وساخت، پکویر، اخابر و غالبر پربیننده ترین نمادهای بورسی بودند.

نمادهای تاثیرگذار مثبت بر شاخص کل بورس

نمادهای خگستر، قرن، غسالم، غگل، بکام، غپینو، تملت، ثفارس، زکوثر، دابور، شپاکسا، غشان، لپارس، تپمپی، فساپا، شکلر، فسازان، غبهنوش، شپارس، سبجنو، کفپارس، شلعاب، شگل، کسرام، کساپا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

نمادهایی با تاثیر منفی در شاخص کل بورس

نمادهای فملی، فارس، فولاد، رمپنا، وبملت، پارس، اخابر، کگل، کچاد، تاپیکو، وغدیر، شبندر، فخوز، جم، شپنا، شتران، نوری، مبین، شپدیس، پارسان، خودرو، وصندوق، همراه، وتجارت، ثمسکن، رانفور، وبانک، سفارس، تیپیکو، شیراز، خساپا، بورس، وبصادر، شیران، کالا، کاوه، تاصیکو، بترانس، افق، شفن، کگاز، پترول، شبهرن، شاراک، وخاور، وپاسار، بفجر، جم پیلن، فخاس، فولاژ، کویر، خراسان، کاما، دعبید، ونوین، کرمشا، امید، حکشتی، فاسمین، وبشهر، شسپا، حفاری، کنور، ستران، فاراک و کروی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

بالاترین نسبت های خرید به فروش حقیقی

این نسبت مختص به نمادهای شصدف، قرن، زکوثر، ساوه، تملت، شگویا، ساروج، وسالت، شسم، شزنگ، توریل، فولای، کپرور، کفرا، آرمان، دقاضی، گکیش، حرهشا، فنورد، فسازان، وآذر، سکارون، ثاباد، وزمین، کساپا، ورازی، فرابورس، وآتوس، سپرمی، وبهمن، غبهنوش، کباده، گکوثر، وخاور، خپویش، بنیرو، خصدرا، وتوصا، امید، دجابر، ولانا، دامین، وسرمد، ثزاگرس، ثمسکن، سبجنو، تشتاد، وپخش، درهاور، سجام و فالوم بود.

روند قدرت خرید

این روند مختص نمادهای فروی، هجرت، وسکاب، وپترو، کویر، قنیشا، غشاذر، شپدیس، سشرق، سپاها، زاگرس، دی، دزهراوی، دامین، جم پیلن، ثامان، بجهرم، امید، ومهان، کپرور، شصدف، ساذری، قرن، ثنور، کلر، فساپا، سایرا، ساوه، خپویش، خبازرس، آپ، لپارس، فسدید، غشان، زکوثر، دسبحان، دابور، توریل، بکام، غنیلی، شگل، ساروج، آرمان، سدبیر، حکشتی، تنوین، وملی و وآذر بود.

بیشترین حجم معاملات 

نمادهای وتجارت، غگل، وبصادر، وخارزم، فولاد، تنوین، ذوب، فملی، خگستر، ثفارس، خساپا، خودرو، وبملت، سامان، شپنا، شکلر، ونیرو، وسرمد، کگل، غشهداب، فوکا، ولساپا، بجهرم، بخاور، خپارس، کچاد، تپمپی، تاپیکو، شپاکسا، وغدیر، خزامیا، ونوین، شتران، توریل، فارس، رمپنا، قرن، اخابر، سبزوا، ولیز، فسپا، خبهمن، وگستر، خاذین، غپینو، چکاپا، وملل، پلاسک، فاراک، دی، وسین، وآیند، والبر و وزمین بیشترین حجم معاملات را مختص خود کردند.

بیشترین ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات نیز مختص نمادهای غگل، خگستر، شکلر، غسالم، خودرو، شپاکسا، قرن، بکام، بورس، فملی، غپینو، کفپارس، وبملت، ثفارس، وخارزم، تپمپی، فسپا، تنوین، فولاد، کگل، غشهداب، دابور، شوینده، وتجارت، ولیز، سامان، سبزوا، شلعاب، وسرمد، خصدرا، شگل، شپنا، رمپنا، توریل، کپرور، کالا، چکاپا، ذوب، فوکا، خساپا، غدیس، جم، کچاد، کرمان، دزهراوی، دتولید، فارس، والبر، فسازان، فولای، ونیرو، شبندر و وگستر بود.

بیشترین درصد افزایش در یک روز معاملاتی

بیشترین درصد افزایش را نماد ثفارس با افزایش ۱۰.۲۲ درصدی کسب کرد و پس از آن نیز نمادهای لپارس، زکوثر، ساوه با افزایش ۵ درصدی قرار داشتند.

بیشترین درصد کاهش در یک روز معاملاتی 

بیشترین درصد کاهش نمادها نیز مختص نماد ثمسکن با کاهش ۱۹.۶ درصد بود و پس از آن نماد کگاز با کاهش ۱۸.۱۱ و نماد فرابورس با کاهش ۱۷.۶۹ درصد قرار داشتند، نمادهای چکاپا با کاهش ۱۱.۵۹ درصدی، سمگا با کاهش ۹.۹۹ درصدی، کاما با کاهش ۹.۷۵، حاسا با کاهش ۹.۷۵ و سفارس با کاهش ۹.۷۴ درصدی در رده های بعدی قرار داشتند.

بیشترین خرید حقوقی 

بیشترین این نسبت را نمادهای تنوین، وتجارت، فولاد، وبصادر، وبملت، فملی، کگل، کچاد، سامان، تاپیکو، فارس، اخابر، خبهمن، رمپنا، جم، ذوب، وتوکا، وگستر، فخوز، وغدیر، وسین، وخارزم، وکار، شپنا و بخاور کسب کردند.

بیشتری فروش حقوقی 

بیشترین این نسبت نیز مختص نمادهای ذوب، خگستر، غگل، وسرمد،جم، تملت، چکاپا، دابور، وبانک، شتران، شوینده، پارسان، سرچشمه، رتاپ، بجهرم، غدیس، وسکاب، های وب، کویر، کاما، شگل  و زکوثر بود.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰
کد خبر: ۹٬۳۲۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 14 =