۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
کد خبر: . ۸۱٬۸۳۱
بررسی حجم معاملات با ۴ فاکتور میانگین هفتگی، ماهانه، شناوری و سهام کل

در این گزارش با چهار فاکتور اساسی نمادهایی که حجم مشکوک خورده اند را بررسی می کنیم.

بازار؛ گروه بورس: پیدا کردن حجم بالای معاملات در تایم فریم روزانه بسیار اهمیت داشته به ویژه کسانی که در تایم فریم روزانه نوسان گیری می کنند، بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت عبارت است از:

۱. سصوفی حجم:  ۱۲.۱ M سهم
- ۳.۹ % شناور
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۲۴- %

۲.کیا  حجم:  ۵۵۵ هزار سهم
- ۳.۸ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۳۰.۷۴- %

۳.سقاین حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۴.غدشت  حجم:  ۳۹۷ هزار سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۲۲۴.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۵. سشمال حجم:  ۸.۲ M سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۲- %

۶. کمینا  حجم:  ۹.۴ M سهم
- ۲.۶ % شناور
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۱۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۹- %

۷. سکرد حجم:  ۷.۲ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۱- %

۸. دشیری  حجم:  ۱۱۳ هزار سهم
- ۲ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۹۷ %

۹. سرود  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۱.۷ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۸- %

۱۰. غفارس  حجم:  ۳.۲ M سهم
- ۱.۷ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱.وخارزمح  حجم:  ۲۴ M سهم
- ۱.۶ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۴۸ %

۱۲. فنورد  حجم:  ۶۸۲ هزار سهم
- ۱.۵ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۶۲- %

۱۳. سمازن  حجم:  ۲۱.۹ M سهم
- ۱.۳ % شناور
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۶ %

۱۴. دسینا  حجم:  ۱.۶ M سهم
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. سفارس  حجم:  ۲۱.۸ M سهم
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۳۵- %

۱۶. وکبهمن  حجم:  ۳.۳ M سهم
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۱- %

۱۷. اپال  حجم:  ۱۸.۴ M سهم
- ۱.۱ % شناور
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۰۳ %

۱۸. خمحور حجم:  ۲۸۰ هزار سهم
- ۱ % شناور
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. گوهران  حجم:  ۲.۸ M سهم
- ۱ % شناور
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. زگلدشت  حجم:  ۱.۷ M سهم
- ۰.۹ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت

۱. کمینا  حجم:  ۹.۴ M سهم
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- ۱۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۹- %

۲. وخارزمح  حجم:  ۲۴ M سهم
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ % شناور
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۴۸ %

۳. سمازن  حجم:  ۲۱.۹ M سهم
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- ۳.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۶ %

۴. سصوفی  حجم:  ۱۲.۱ M سهم
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۹ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۲۴- %

۵. ساوه  حجم:  ۵.۹ M سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- ۱۲۰ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. سشرق حجم:  ۲۰.۴ M سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۳۸ %

۷. وتعاون  حجم:  ۱۱.۳ M سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- ۱۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸.سیمرغ حجم:  ۱۰.۳ M سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۶ %

۹. سبزوا  حجم:  ۲۷.۶ M سهم
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۱۹- %

۱۰. غدشت  حجم:  ۳۹۷ هزار سهم
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ % شناور
- ۲۲۴.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. سشمال  حجم:  ۸.۲ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- ۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۲- %

۱۲. سرود  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۸- %

۱۳. سپیدار حجم:  ۱.۲ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- ۰.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. غپاک  حجم:  ۸ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۶۷ %

۱۵. ساربیل  حجم:  ۲.۸ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- ۲.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۶. دشیمیح  حجم:  ۱.۲ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۲.۳۴- %

۱۷. ثباغ  حجم:  ۸.۱ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۶- %

۱۸. برکت  حجم:  ۲۷.۷ M سهم
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. سقاین  حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲۰. فنورد  حجم:  ۶۸۲ هزار سهم
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۶۲- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه

۱. غدشت  حجم:  ۳۹۷ هزار سهم
- ۲۲۴.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲. ساوه  حجم:  ۵.۹ M سهم
- ۱۲۰ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۳. وتعاون  حجم:  ۱۱.۳ M سهم
- ۱۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. حتوکا  حجم:  ۲۴۵ هزار سهم
- ۱۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۵. کمینا  حجم:  ۹.۴ M سهم
- ۱۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- آخرین معامله ۱.۸۹- %

۶.سدشت  حجم:  ۱.۴ M سهم
- ۷.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۷. سقاین حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. کصدف حجم:  ۳۸ هزار سهم
- ۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹.شسینا  حجم:  ۱۴۳ هزار سهم
- ۴.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰.ساروج  حجم:  ۴.۳ M سهم
- ۴.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۱. دفرا  حجم:  ۱.۴ M سهم
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- آخرین معامله +۱.۱۸ %

۱۲.سکرد  حجم:  ۷.۲ M سهم
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۱- %

۱۳.سرود  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- آخرین معامله ۰.۵۸- %

۱۴. ثباغ  حجم:  ۸.۱ M سهم
- ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- آخرین معامله ۱.۹۶- %

۱۵. وپخش  حجم:  ۳۹۴ هزار سهم
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۸۲- %

۱۶. فنورد  حجم:  ۶۸۲ هزار سهم
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۶۲- %

۱۷.حخزر حجم:  ۲۹۱ هزار سهم
- ۳.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. سمازن حجم:  ۲۱.۹ M سهم
- ۳.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- صف خرید +۵.۹۶ %

۱۹. سپاها  حجم:  ۹.۸ M سهم
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۱.۱۴ %

۲۰. غشوکو  حجم:  ۱۱ هزار سهم
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی

۱. غدشت  حجم:  ۳۹۷ هزار سهم
- ۲۳۰.۸۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲. ساوه حجم:  ۵.۹ M سهم
- ۱۷۳.۸۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۳. سقاین حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۲۴.۴۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۴. ساروم  حجم:  ۵۴۲ هزار سهم
- ۱۷.۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۵. کمین حجم:  ۹.۴ M سهم
- ۱۲.۵۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- آخرین معامله ۱.۸۹- %

۶. سکرد  حجم:  ۷.۲ M سهم
- ۱۱.۶۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۱- %

۷. غچین  حجم:  ۳۱۶ هزار سهم
- ۱۱.۵۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. ساربیل  حجم:  ۲.۸ M سهم
- ۱۱.۰۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹. وتعاون  حجم:  ۱۱.۳ M سهم
- ۸.۳۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. وتجارت  حجم:  ۳۴۳.۴ M سهم
- ۷.۸۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۷۵- %

۱۱. وسالت  حجم:  ۱۴۳ هزار سهم
- ۷.۵۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف خرید +۲.۹۷ %

۱۲. سپاها  حجم:  ۹.۸ M سهم
- ۶.۸۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۱.۱۴ %

۱۳. غشوکو  حجم:  ۱۱ هزار سهم
- ۶.۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۴. حتوکا  حجم:  ۲۴۵ هزار سهم
- ۶.۴۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۵. وبملت  حجم:  ۲۸۹.۶ M سهم
- ۶.۳۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- آخرین معامله ۰.۹۷- %

۱۶. سفارس  حجم:  ۲۱.۸ M سهم
- ۶.۱۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- آخرین معامله ۰.۳۵- %

۱۷.سفانو  حجم:  ۱۶۶ هزار سهم
- ۵.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. وسناح حجم:  ۳۲ هزار سهم
- ۵.۵۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۹. ساروج  حجم:  ۴.۳ M سهم
- ۵.۲۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۲۰. سیلام  حجم:  ۱۶۸ هزار سهم
- ۴.۹۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۵- %

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
کد خبر: ۸۱٬۸۳۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 2 =