۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۳
کد خبر: . ۸۱٬۴۳۴
فیلتر حرفه ای بورس؛ بیشترین حجم معاملات نمادهای بورسی با ۴ فاکتور اساسی

برای به دست آوردن نمادهای برگزیده بورسی حجم معاملات را با چهار فاکتور، شناوری، میانگین هفتگی، ماهانه و کل سهام بررسی کرده ایم.

بازار؛ گروه بورس: برای رصد برترین معاملات و نمادهای بازده بازار باید ابتدا نمادهایی که حجم بالایی خورده اند را شناسایی کنیم، بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت عبارتند از:

۱. خبازرس  حجم:  ۸.۳ M سهم
- ۵.۵ % حجم کل شرکت
- ۲۴.۵ % شناور
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۲- %

۲. قجامح  حجم:  ۱۱.۹ M سهم
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۵ % شناور
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۳. پلوله حجم:  ۶.۱ M سهم
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۴. شلعاب  حجم:  ۱۳.۳ M سهم
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۵. ولانا  حجم:  ۲.۱ M سهم
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۶.برکت  حجم:  ۱۰۴.۱ M سهم
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۶.۲ % شناور
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۷. سمایه  حجم:  ۶۱.۶ M سهم
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۸. ثنور  حجم:  ۱۶.۶ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۹. گشان  حجم:  ۲۰.۲ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. فاراک  حجم:  ۲۰۷.۹ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۱. مرقام  حجم:  ۶.۱ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. وارس  حجم:  ۶ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۹- %

۱۳. گکیشح حجم:  ۷۱۳ هزار سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. نوین حجم:  ۲۳.۷ M سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

۱۵. ومشان  حجم:  ۱۶۸ هزار سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۶. وثوق  حجم:  ۱.۸ M سهم
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۱- %

۱۷. خصدرا  حجم:  ۱۵۱.۳ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- ۱۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. ولتجار حجم:  ۳.۵ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. نطرین حجم:  ۴.۵ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- ۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. گکوثر  حجم:  ۲۴.۸ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۲۵ %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
۱. خبازرس  حجم:  ۸.۳ M سهم
- ۲۴.۵ % شناور
- ۵.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۲- %

۲. سمایه  حجم:  ۶۱.۶ M سهم
- ۶.۳ % شناور
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۳. برکت  حجم:  ۱۰۴.۱ M سهم
- ۶.۲ % شناور
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۴. پلوله  حجم:  ۶.۱ M سهم
- ۶.۱ % شناور
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۵. سنوین  حجم:  ۲.۴ M سهم
- ۴.۴ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. ومعلم  حجم:  ۲۱.۱ M سهم
- ۴ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۴ %

۷. قجامح  حجم:  ۱۱.۹ M سهم
- ۳.۵ % شناور
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۸. ولانا  حجم:  ۲.۱ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۹. دشیری حجم:  ۱۸۶ هزار سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۶۵ %

۱۰. وارس حجم:  ۶ M سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۹- %

۱۱.فاراک  حجم:  ۲۰۷.۹ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۲. شلعاب  حجم:  ۱۳.۳ M سهم
- ۳ % شناور
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۱۳. ورازی  حجم:  ۱۲.۵ M سهم
- ۳ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۴.ثنور  حجم:  ۱۶.۶ M سهم
- ۳ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۵. سغرب حجم:  ۲.۱ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۶ %

۱۶. فافزا  حجم:  ۳۵۵ هزار سهم
- ۲.۴ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷. ساربیل  حجم:  ۱.۲ M سهم
- ۲.۳ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۸. سپیدار  حجم:  ۹۲۳ هزار سهم
- ۲.۲ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. دلقما  حجم:  ۲.۱ M سهم
- ۲.۱ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲۰. نوین  حجم:  ۲۳.۷ M سهم
- ۲.۱ % شناور
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه

۱. سمایه  حجم:  ۶۱.۶ M سهم
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۲. فاراک  حجم:  ۲۰۷.۹ M سهم
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۳. خصدرا  حجم:  ۱۵۱.۳ M سهم
- ۱۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. شسینا  حجم:  ۲۰۸ هزار سهم
- ۱۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۵. گکیش  حجم:  ۷۶۷ هزار سهم
- ۹.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۶. کصدف حجم:  ۴۰ هزار سهم
- ۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷.هجرت  حجم:  ۲.۲ M سهم
- ۷.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- آخرین معامله +۰.۰۴ %

۸. غگرجی  حجم:  ۴۵۳ هزار سهم
- ۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۵- %

۹.سدشت  حجم:  ۸۴۸ هزار سهم
- ۶.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. ومعلم  حجم:  ۲۱.۱ M سهم
- ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۴ % شناور
- آخرین معامله +۱.۲۴ %

۱۱. دشیری  حجم:  ۱۸۶ هزار سهم
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۶۵ %

۱۲. پلوله  حجم:  ۶.۱ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۳. ثنور  حجم:  ۱۶.۶ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۴. گشان حجم:  ۲۰.۲ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. شصدف  حجم:  ۴۰۱ هزار سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۶. شتولی  حجم:  ۹۴۶ هزار سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف خرید +۳.۹۹ %

۱۷. تشتاد  حجم:  ۱۹ هزار سهم
- ۴.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. رانفور حجم:  ۸.۷ M سهم
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۹. ولساپا  حجم:  ۴۳.۶ M سهم
- ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- آخرین معامله +۰.۲۸ %

۲۰. شیران  حجم:  ۱۵.۹ M سهم
- ۳.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
۱. ساربیل  حجم:  ۱.۲ M سهم
- ۲۶.۷۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲. سدشت  حجم:  ۸۴۸ هزار سهم
- ۲۱.۹۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۳. سمایه  حجم:  ۶۱.۶ M سهم
- ۲۰.۷۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۴. قجامح  حجم:  ۱۱.۹ M سهم
- ۱۲.۸۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۵ % شناور
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۵. زگلدشت  حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۱۰.۴۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۶. حرهشا  حجم:  ۱۳ هزار سهم
- ۹.۵۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۷. غگرجی  حجم:  ۴۵۳ هزار سهم
- ۸.۴۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۵- %

۸. شسینا حجم:  ۲۰۸ هزار سهم
- ۸.۲۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹. فاراک  حجم:  ۲۰۷.۹ M سهم
- ۸.۰۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۰. خصدرا  حجم:  ۱۵۱.۳ M سهم
- ۷.۷۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. حخزر  حجم:  ۳۴۲ هزار سهم
- ۵.۴۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. ثعتما  حجم:  ۱۳ هزار سهم
- ۵.۳۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۳. وسالت  حجم:  ۴۱ هزار سهم
- ۵.۲۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف خرید +۲.۹۷ %

۱۴. وزمین  حجم:  ۴۶ هزار سهم
- ۵.۰۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۵. کخاکح  حجم:  ۱.۱ M سهم
- ۴.۹۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- قیمت صفر تابلو

۱۶. رانفور  حجم:  ۸.۷ M سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۷. شسم  حجم:  ۵ هزار سهم
- ۴.۲۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف خرید +۱.۹۹ %

۱۸. حسیر حجم:  ۴۷ هزار سهم
- ۴.۱۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. شلعاب  حجم:  ۱۳.۳ M سهم
- ۳.۸۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۲۰. ثالوند  حجم:  ۳۳۱ هزار سهم
- ۳.۷۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۳
کد خبر: ۸۱٬۴۳۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 12 =