۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
کد خبر: . ۷۹٬۸۲۳

وحید بلالی؛ بازار: معاملات بورس در  سال ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب های شدید خودامروز به پایان رسید، در حالی که با صعود و سبز شدن باز هم امیدها را برای آغاز روند صعودی مانند فروردین ۹۹ روشن کرد. بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی عبارت است از: 

۱. بزاگرسح  حجم:  ۸۳.۷ M سهم
- ۲۶۴۱.۰۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۸ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲. ولغدر  حجم:  ۱۳.۹ M سهم
- ۲۳۸.۳۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

۳. توریل  حجم:  ۳.۶ M سهم
- ۷۷.۶۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. وتوصا  حجم:  ۳۴.۳ M سهم
- ۶۹.۸۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- آخرین معامله ۰.۵۷- %

۵. دتوزیع  حجم:  ۵.۸ M سهم
- ۶۳.۸۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۴.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۶. دتولید  حجم:  ۲.۲ M سهم
- ۵۶.۲۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷. چدن  حجم:  ۹.۶ M سهم
- ۵۴.۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. حآسا  حجم:  ۱.۵ M سهم
- ۵۴.۲۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹. کساوه  حجم:  ۳۲۴ هزار سهم
- ۵۳.۶۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۳.۹۷- %

۱۰.غشان  حجم:  ۲۵.۶ M سهم
- ۵۳.۶۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۶.۶ % شناور
- صف فروش ۱.۹- %

۱۱. غبهنوش  حجم:  ۸۶۸ هزار سهم
- ۵۳.۰۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. غمینوح  حجم:  ۳۳.۸ M سهم
- ۵۲.۶۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۲.۷ % شناور
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۱۳. شجمح  حجم:  ۳۸.۳ M سهم
- ۵۰.۲۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۰.۹۹ %

۱۴. کشرق  حجم:  ۱۶۹ هزار سهم
- ۴۹.۹۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. اپرداز  حجم:  ۲.۵ M سهم
- ۴۹.۲۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- آخرین معامله ۱.۵۶- %

۱۶. خبازرس حجم:  ۱۴.۵ M سهم
- ۴۵.۲۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۹.۷ % حجم کل شرکت
- ۴۶ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۷. زپارس  حجم:  ۷۲۵ هزار سهم
- ۳۸.۱۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۸ % شناور
- آخرین معامله +۰.۱۷ %

۱۸. وتعاون  حجم:  ۴.۵ M سهم
- ۳۶.۸۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ % شناور
- آخرین معامله ۳.۳- %

۱۹. کاسپین  حجم:  ۱.۴ M سهم
- ۳۰.۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. سبهان  حجم:  ۲۵۳ هزار سهم
- ۲۶.۹۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه

۱. وتوصا  حجم:  ۳۴.۳ M سهم
- ۶۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- آخرین معامله ۰.۵۷- %

۲. چدن  حجم:  ۹.۶ M سهم
- ۴۰.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۳. وامید  حجم:  ۵۵.۳ M سهم
- ۲۷.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- آخرین معامله +۳.۵۴ %

۴. بزاگرسح  حجم:  ۸۳.۷ M سهم
- ۲۴.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۸ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۵. شجمح  حجم:  ۳۸.۳ M سهم
- ۱۹.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۰.۹۹ %

۶. کبافق  حجم:  ۲.۷ M سهم
- ۱۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷. توریل  حجم:  ۳.۶ M سهم
- ۱۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸. غمینوح  حجم:  ۳۳.۸ M سهم
- ۱۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۱۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۲.۷ % شناور
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۹.کاسپینح  حجم:  ۳.۲ M سهم
- ۱۳.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله ۰.۶۷- %

۱۰. بهپاک  حجم:  ۱.۸ M سهم
- ۱۳.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱.سمایه حجم:  ۵.۳ M سهم
- ۱۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۳.۹۸- %

۱۲. جوین حجم:  ۸۳.۴ M سهم
- ۱۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۳. مادیرا حجم:  ۲۵.۲ M سهم
- ۱۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. خبازرس  حجم:  ۱۴.۵ M سهم
- ۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۹.۷ % حجم کل شرکت
- ۴۶ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۵. وکادو  حجم:  ۶۲۳ هزار سهم
- ۹.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۶. بورس  حجم:  ۹.۹ M سهم
- ۸.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- آخرین معامله ۱.۶۸- %

۱۷. شتولی  حجم:  ۱.۶ M سهم
- ۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۸. ثنور  حجم:  ۱۶.۱ M سهم
- ۷.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۹ % شناور
- آخرین معامله +۰.۴۴ %

۱۹. دکپسول حجم:  ۳.۳ M سهم
- ۷.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۴.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۲۰. دارو  حجم:  ۱.۶ M سهم
- ۷.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت

۱. غمینوح  حجم:  ۳۳.۸ M سهم
- ۱۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۲.۷ % شناور
- ۱۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۲. خبازرس  حجم:  ۱۴.۵ M سهم
- ۹.۷ % حجم کل شرکت
- ۴۶ % شناور
- ۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۳. گواهی ظرفیت  حجم:  ۶۳.۲ M سهم
- ۳.۹ % حجم کل شرکت
- ۲۴.۱ % شناور
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۴. خفولا  حجم:  ۳.۵ M سهم
- ۳.۲ % حجم کل شرکت
- ۴.۳ % شناور
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۵. زرین  حجم:  ۳.۲ M سهم
- ۳.۲ % حجم کل شرکت
- ۱۴.۶ % شناور
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۸۵ %

۶. دزهراویح  حجم:  ۲۰.۴ M سهم
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۹ % شناور
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۵.۲۶ %

۷. بزاگرسح  حجم:  ۸۳.۷ M سهم
- ۲.۸ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % شناور
- ۲۴.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. ولغدر  حجم:  ۱۳.۹ M سهم
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۸ % شناور
- ۵.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۶- %

۹. سپیدار  حجم:  ۴.۹ M سهم
- ۲.۵ % حجم کل شرکت
- ۱۰.۸ % شناور
- ۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. رافزا  حجم:  ۵ M سهم
- ۲.۵ % حجم کل شرکت
- ۱۵.۴ % شناور
- ۳.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۱. فزرین  حجم:  ۲۶.۱ M سهم
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۴.۴ % شناور
- ۲.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۵.۹۶ %

۱۲. باران  حجم:  ۲۵ M سهم
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۹۰۰ %

۱۳. شلعاب  حجم:  ۱۲ M سهم
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % شناور
- ۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۴. شپارس  حجم:  ۱۴.۷ M سهم
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۶.۵ % شناور
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۵. شجمح  حجم:  ۳۸.۳ M سهم
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- ۱۹.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۹۹ %

۱۶. ومشان  حجم:  ۳۴۶ هزار سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۴- %

۱۷. غشان  حجم:  ۲۵.۶ M سهم
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۶.۶ % شناور
- ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹- %

۱۸. کفرآور  حجم:  ۲.۷ M سهم
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۴۲ %

۱۹. فلات  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ % شناور
- ۲.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۲۰. تکنو  حجم:  ۳.۱ M سهم
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- ۲.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۴- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت

۱. خبازرس  حجم:  ۱۴.۵ M سهم
- ۴۶ % شناور
- ۹.۷ % حجم کل شرکت
- ۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۲. گواهی ظرفیت حجم:  ۶۳.۲ M سهم
- ۲۴.۱ % شناور
- ۳.۹ % حجم کل شرکت
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۳. رافزا  حجم:  ۵ M سهم
- ۱۵.۴ % شناور
- ۲.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۴. زرین  حجم:  ۳.۲ M سهم
- ۱۴.۶ % شناور
- ۳.۲ % حجم کل شرکت
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۸۵ %

۵. غمینوح  حجم:  ۳۳.۸ M سهم
- ۱۲.۷ % شناور
- ۱۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۴.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۶. سپیدار  حجم:  ۴.۹ M سهم
- ۱۰.۸ % شناور
- ۲.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷. ولغدر حجم:  ۱۳.۹ M سهم
- ۸ % شناور
- ۲.۶ % حجم کل شرکت
- ۵.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۶- %

۸. غشان  حجم:  ۲۵.۶ M سهم
- ۶.۶ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹- %

۹. شپارس  حجم:  ۱۴.۷ M سهم
- ۶.۵ % شناور
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۰. کیا  حجم:  ۸۵۴ هزار سهم
- ۶.۴ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴.۹۹ %

۱۱. فنرژی  حجم:  ۲ M سهم
- ۵.۴ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. سقاین  حجم:  ۱.۵ M سهم
- ۴.۷ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۶.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۲ %

۱۳. فزرین  حجم:  ۲۶.۱ M سهم
- ۴.۴ % شناور
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۵.۹۶ %

۱۴. خفولا  حجم:  ۳.۵ M سهم
- ۴.۳ % شناور
- ۳.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. کزغال  حجم:  ۱۳.۲ M سهم
- ۴.۳ % شناور
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۱ %

۱۶. دکپسول  حجم:  ۳.۳ M سهم
- ۴.۲ % شناور
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۷.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۷. دتوزیع  حجم:  ۵.۸ M سهم
- ۴.۲ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۸. سغرب  حجم:  ۳ M سهم
- ۳.۶ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۶ %

۱۹. سکرد  حجم:  ۱۰.۴ M سهم
- ۳.۶ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۴- %

۲۰. ثرود  حجم:  ۵.۱ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %
 

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶
کد خبر: ۷۹٬۸۲۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =