۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
کد خبر: . ۷۹٬۸۰۳
فیلتر حرفه ای بورس؛ ورود و خروج بزرگ به نمادهای بورسی در چهارشنبه آخر سال

امروز بازار با رشد همراه شد و اگر تا سه روز دیگر این روند ادامه داشته باشد می توان از یک رشد خوب مطمئن شد.

بازار؛ گروه بورس: شناسایی ورود و خروج پول در نمادهای بورسی بسیار مهم بوده و از این جهت باید این میزان را در معامله گری رعایت کرد.
 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ در هر سهم عبارت است از: 

۱. فولاد (آخرین معامله +۳.۶۲ %)
 ورود 
- حجم: ۶۸.۳ M سهم
- ارزش: ۹۷.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۳۵۲ کد
 خروج 
- حجم: ۳.۸ M سهم
- ارزش: ۵.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۵۱ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۹۲.۱ میلیارد تومان

۲. وامید (آخرین معامله +۳.۵۴ %)
 ورود 
- حجم: ۳۹.۲ M سهم
- ارزش: ۵۱.۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۸۹ %
- تعداد خریدار: ۳۹۰ کد
 خروج 
- حجم: ۴.۳ M سهم
- ارزش: ۵.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۳۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴۵.۷ میلیارد تومان

۳. شتران (صف خرید +۵.۹۹ %)
 ورود 
- حجم: ۴۳.۶ M سهم
- ارزش: ۴۲.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۶۳ %
- تعداد خریدار: ۱۵۱ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴۲.۵ میلیارد تومان

۴. وپست (صف خرید +۵.۹۶ %)
 ورود 
- حجم: ۱۱ M سهم
- ارزش: ۲۲.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۷۴ %
- تعداد خریدار: ۱۲۳ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۲۲.۵ میلیارد تومان

۵. شپنا (آخرین معامله +۲.۸۹ %)
 ورود 
- حجم: ۱۵.۱ M سهم
- ارزش: ۲۲.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱۷ %
- تعداد خریدار: ۲۶۹ کد
 خروج 
- حجم: ۷.۸ M سهم
- ارزش: ۱۱.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۴۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۰.۷ میلیارد تومان

۶. پکرمان (صف خرید +۵.۹۷ %)
 ورود 
- حجم: ۳.۶ M سهم
- ارزش: ۱۰.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۸۸ %
- تعداد خریدار: ۹۴ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۰.۲ میلیارد تومان

۷. اخابر (صف خرید +۵.۹۴ %)
 ورود 
- حجم: ۱۸.۳ M سهم
- ارزش: ۱۸.۸ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۵۷ %
- تعداد خریدار: ۱۳۷ کد
 خروج 
- حجم: ۸.۸ M سهم
- ارزش: ۸.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۱۵ %
- تعداد فروشنده: ۱۱۳ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۹.۹ میلیارد تومان

۸. فزرین (آخرین معامله +۵.۹۶ %)
 ورود 
- حجم: ۴.۲ M سهم
- ارزش: ۱۱.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۱ %
- تعداد خریدار: ۹۳ کد
 خروج 
- حجم: ۷۸۸ هزار سهم
- ارزش: ۲.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۲۵ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۹.۷ میلیارد تومان

۹. کزغال (آخرین معامله +۱.۲۱ %)
 ورود 
- حجم: ۲.۵ M سهم
- ارزش: ۹.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۳ %
- تعداد خریدار: ۵۱ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۹.۵ میلیارد تومان

۱۰. سپیدار (صف فروش ۱.۹۹- %)
 ورود 
- حجم: ۱.۷ M سهم
- ارزش: ۱۱.۶ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۳۵ کد
 خروج 
- حجم: ۳۹۶ هزار سهم
- ارزش: ۲.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۹ میلیارد تومان
  بیشترین برآیند خروج پول های بزرگ در هر سهم 

۱. خودرو (آخرین معامله ۱.۵۶- %)
 خروج 
- حجم: ۱۵۲.۹ M سهم
- ارزش: ۳۸.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۴۳۰ کد
 ورود 
- حجم: ۳۶.۴ M سهم
- ارزش: ۹.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲ %
- تعداد خریدار: ۶۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۲۹.۴- میلیارد تومان

۲. برکت (صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۹.۱ M سهم
- ارزش: ۳۰.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۱۴ %
- تعداد فروشنده: ۳۷۸ کد
 ورود 
- حجم: ۳.۱ M سهم
- ارزش: ۱۰.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۶۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۲۰.۳- میلیارد تومان

۳. بورس (آخرین معامله ۱.۶۸- %)
 خروج 
- حجم: ۴.۵ M سهم
- ارزش: ۱۶.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۴۶ %
- تعداد فروشنده: ۶۵ کد
 ورود 
- حجم: ۴۱۴ هزار سهم
- ارزش: ۱.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۵- میلیارد تومان

۴. چدن (صف فروش ۱.۹۸- %)
 خروج 
- حجم: ۶ M سهم
- ارزش: ۱۴.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۲۴ %
- تعداد فروشنده: ۷۵ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۴.۵- میلیارد تومان

۵. سمگا (آخرین معامله +۲.۲۴ %)
 خروج 
- حجم: ۴.۸ M سهم
- ارزش: ۱۳.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۳ %
- تعداد فروشنده: ۹۷ کد
 ورود 
- حجم: ۰ سهم 
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۳.۶- میلیارد تومان

۶. حکشتی (صف فروش ۱.۹۸- %)
 خروج 
- حجم: ۷.۶ M سهم
- ارزش: ۱۴.۷ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۳ %
- تعداد فروشنده: ۱۳۰ کد
 ورود 
- حجم: ۶۲۹ هزار سهم
- ارزش: ۱.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۳ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۳.۵- میلیارد تومان

۷. خفولا (صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۲.۵ M سهم
- ارزش: ۱۲.۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۱ %
- تعداد فروشنده: ۱۲۷ کد
 ورود 
- حجم: ۱۰۶ هزار سهم
- ارزش: ۰.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۱.۶- میلیارد تومان

۸. خساپا (آخرین معامله ۰.۸۵- %)
 خروج 
- حجم: ۱۱۲.۱ M سهم
- ارزش: ۲۶.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۱ %
- تعداد فروشنده: ۲۸۴ کد
 ورود 
- حجم: ۶۹.۱ M سهم
- ارزش: ۱۶.۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۷۸ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۰- میلیارد تومان

۹. فخوز (صف فروش ۱.۹۶- %)
 خروج 
- حجم: ۶.۸ M سهم
- ارزش: ۱۰.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۷۰ %
- تعداد فروشنده: ۷۰ کد
 ورود 
- حجم: ۳۷۱ هزار سهم
- ارزش: ۰.۶ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۶ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۹.۹- میلیارد تومان

۱۰. جوین (صف خرید +۴.۹۹ %)
 خروج 
- حجم: ۶۹.۴ M سهم
- ارزش: ۴۰.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶ %
- تعداد فروشنده: ۵۰۴ کد
 ورود 
-حجم: ۵۲.۶ M سهم
 ارزش: ۳۱ میلیارد تومان
-حقوقی به حقیقی: ۰ %
 تعداد خریدار: ۲۹۸ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی ۹.۸- میلیارد تومان

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
کد خبر: ۷۹٬۸۰۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =