۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳
کد خبر: . ۷۷٬۹۴۶

وحید بلالی؛ بازار: شناسایی نمادهایی که بیشترین حجم معاملات چه در منفی چه در مثبت خورده اند بسیار مهم است، اگر در ابتدای منفی حجم بالایی خورده اند به معنای خوبی نیست و اگر در ابتدای مثبت و در ادامه روند مثبت حجم بالایی خورده اند بسیار مهم است، بازار سعی دارد با  چهار فاکتور مهم این نمادها را بررسی کند، ابتدا بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی عبارت است از: 

۱. شگلح  حجم:  ۳.۸ M سهم
- ۳۴۵۴۲.۹۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۷.۶۹ %

۲. جهرم  حجم:  ۵۸.۷ M سهم
- ۵۶۳.۳۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

۳. غنوش حجم:  ۴.۳ M سهم
- ۴۴۰.۷۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۴. حکشتیح  حجم:  ۱ M سهم
- ۱۹۵.۴۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۴- %

۵. فخاس  حجم:  ۷۰۳ هزار سهم
- ۱۵۲.۷۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۶. گشان حجم:  ۲۵ M سهم
- ۱۳۵.۵۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷. سمگا  حجم:  ۷۷.۷ M سهم
- ۷۵.۳۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- آخرین معامله +۰.۱۴ %

۸.آریان  حجم:  ۵۴.۱ M سهم
- ۵۵.۹۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- آخرین معامله ۳.۳۸- %

۹. افق  حجم:  ۷.۹ M سهم
- ۵۵.۲۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله ۰.۴- %

۱۰. سایرا  حجم:  ۹۰ هزار سهم
- ۳۸.۹۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱.ریشمک حجم:  ۱.۷ M سهم
- ۳۲.۷۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. ددام  حجم:  ۱.۲ M سهم
- ۳۲.۶۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۳. بالبر  حجم:  ۳.۴ M سهم
- ۲۸.۵۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۶.۷ % شناور
- آخرین معامله ۱.۸۸- %

۱۴. گکیشح  حجم:  ۸۹۱ هزار سهم
- ۲۰.۱۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف فروش ۲۴.۲۱- %

۱۵. غشهد  حجم:  ۲ M سهم
- ۱۸.۷۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۲- %

۱۶. پرداخت  حجم:  ۲۵ هزار سهم
- ۱۷.۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۷- %

۱۷. کاسپین  حجم:  ۱۶۳ هزار سهم
- ۱۴.۵۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. گدنا  حجم:  ۱۲۹ هزار سهم
- ۱۱.۷۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. سخاش حجم:  ۹۹۱ هزار سهم
- ۱۱.۷۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. دلقما  حجم:  ۱۰۷ هزار سهم
- ۱۰.۸۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه

۱. جهرم  حجم:  ۵۸.۷ M سهم
- ۱۰۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

۲. گشان  حجم:  ۲۵ M سهم
- ۳۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۳. رافزا  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۲۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۶ % شناور
- صف خرید +۶ %

۴. لخانهح  حجم:  ۲.۱ M سهم
- ۱۲.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۵. افق  حجم:  ۷.۹ M سهم
- ۹.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله ۰.۴- %

۶. شجم حجم:  ۳۲.۶ M سهم
- ۶.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۸ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۷. شپترو  حجم:  ۱۰۲.۳ M سهم
- ۵.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۴.۸ % شناور
- آخرین معامله +۱.۷۹ %

۸. گکیشح  حجم:  ۸۹۱ هزار سهم
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف فروش ۲۴.۲۱- %

۹. شراز  حجم:  ۱.۵ M سهم
- ۵.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۰. آریان  حجم:  ۵۴.۱ M سهم
- ۴.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- آخرین معامله ۳.۳۸- %

۱۱. سمگا حجم:  ۷۷.۷ M سهم
- ۴.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- آخرین معامله +۰.۱۴ %

۱۲. پارس  حجم:  ۲.۲ M سهم
- ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۳.۰۷ %

۱۳. برکت  حجم:  ۱۹۸.۹ M سهم
- ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۳.۴ % حجم کل شرکت
- ۱۲.۶ % شناور
- آخرین معامله +۰.۷ %

۱۴.ساذری  حجم:  ۵۱ هزار سهم
- ۳.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف خرید +۴.۹۸ %

۱۵. شسپا  حجم:  ۱۵.۸ M سهم
- ۳.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ % شناور
- آخرین معامله ۱.۷۵- %

۱۶. وامید  حجم:  ۴.۲ M سهم
- ۳.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- آخرین معامله ۱.۳۱- %

۱۷.جم  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- آخرین معامله +۳.۸۴ %

۱۸. فولاژ  حجم:  ۷.۸ M سهم
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- آخرین معامله ۰.۲۷- %

۱۹. فسپا  حجم:  ۳.۵ M سهم
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- آخرین معامله +۰.۵۳ %

۲۰. ثامید  حجم:  ۱۶۹.۳ M سهم
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۸۴- %
 

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت

۱. برکت  حجم:  ۱۹۸.۹ M سهم
- ۳.۴ % حجم کل شرکت
- ۱۲.۶ % شناور
- ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۷ %

۲. رافزا  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۶ % شناور
- ۲۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۶ %

۳. ثامان حجم:  ۵.۳ M سهم
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۶ % شناور
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۵- %

۴.شپترو حجم:  ۱۰۲.۳ M سهم
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۴.۸ % شناور
- ۵.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۷۹ %

۵. جهرم  حجم:  ۵۸.۷ M سهم
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ % شناور
- ۱۰۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۶- %

۶. چکاوه  حجم:  ۱۲.۲ M سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۷. گشان  حجم:  ۲۵ M سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- ۳۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸. سمگا  حجم:  ۷۷.۷ M سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- ۴.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۱۴ %

۹. اپال  حجم:  ۳۲۰ M سهم
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۲۴ % شناور
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۴- %

۱۰. فافزا  حجم:  ۱.۳ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۸.۳ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۱. گکیشح  حجم:  ۸۹۱ هزار سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۲۴.۲۱- %

۱۲. غپاک  حجم:  ۱۶.۳ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۵ % شناور
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۵ %

۱۳. غنوش  حجم:  ۴.۳ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲ % شناور
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۴. کزغال  حجم:  ۲۳.۷ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۷.۷ % شناور
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. سغرب  حجم:  ۵.۶ M سهم
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۶.۶ % شناور
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۶. بالبر  حجم:  ۳.۴ M سهم
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۶.۷ % شناور
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۸- %

۱۷. شلعاب  حجم:  ۵.۶ M سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ % شناور
- ۰.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۶- %

۱۸. دشیمیح  حجم:  ۱.۷ M سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۶۵ %

۱۹. سخاش  حجم:  ۹۹۱ هزار سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. غالبر  حجم:  ۳ M سهم
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۷- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت

۱. اپال  حجم:  ۳۲۰ M سهم
- ۲۴ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۴- %

۲. رافزا  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۱۷.۶ % شناور
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۲۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۶ %

۳. برکت  حجم:  ۱۹۸.۹ M سهم
- ۱۲.۶ % شناور
- ۳.۴ % حجم کل شرکت
- ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۷ %

۴. فافزا  حجم:  ۱.۳ M سهم
- ۸.۳ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۵. کزغال  حجم:  ۲۳.۷ M سهم
- ۷.۷ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. بالبر  حجم:  ۳.۴ M سهم
- ۶.۷ % شناور
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۸- %

۷. سغرب  حجم:  ۵.۶ M سهم
- ۶.۶ % شناور
- ۱.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸. ساربیل  حجم:  ۲.۹ M سهم
- ۵.۶ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹. جهرم  حجم:  ۵۸.۷ M سهم
- ۵.۴ % شناور
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۱۰۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۶- %

۱۰. غپاک  حجم:  ۱۶.۳ M سهم
- ۵ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۵ %

۱۱. چکاوه  حجم:  ۱۲.۲ M سهم
- ۴.۹ % شناور
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۲. سمگا  حجم:  ۷۷.۷ M سهم
- ۴.۹ % شناور
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۴.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۱۴ %

۱۳. شپترو  حجم:  ۱۰۲.۳ M سهم
- ۴.۸ % شناور
- ۱.۹ % حجم کل شرکت
- ۵.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۷۹ %

۱۴. شجم  حجم:  ۳۲.۶ M سهم
- ۳.۸ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۵. ثامان  حجم:  ۵.۳ M سهم
- ۳.۶ % شناور
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۵- %

۱۶. سخاش  حجم:  ۹۹۱ هزار سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷. ثامید  حجم:  ۱۶۹.۳ M سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۸۴- %

۱۸. تبرک  حجم:  ۶.۸ M سهم
- ۲.۸ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. آبادا  حجم:  ۷.۷ M سهم
- ۲.۴ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۴- %

۲۰. بپیوند  حجم:  ۱۰.۷ M سهم
- ۲.۴ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳
کد خبر: ۷۷٬۹۴۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 4 + 1 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
   0 0
   فیلتر پول هوشمند با توجه به شناوری سهم و تک نمادهای پرحجم رو هم بذارید