۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴
کد خبر: . ۷۶٬۱۸۰
بیشترین ورود و خروج پول نمادهای بورسی نسبت به کل بازار را بشناسید

بازار سرمایه امروز هم شاهد ریزش سهم ها بود در این میان شناسایی ورود پول هم می تواند به شناسایی روند در آینده کمک کند.

بازار؛ گروه بورس: بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ در مقایسه با سایر نمادها در دو هفته گذشته عبارتند از:

۱. فملی

(صف فروش ۱.۹۶- %)
 ورود 
- حجم: ۴۶۴ M سهم معادل 
-- ۰.۵ % شناور
-- ۰.۲ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۵۷۷.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۲ %
- تعداد خریدار: ۳۱۵۵ کد
 خروج 
- حجم: ۷۹.۹ M سهم معادل 
-- ۰.۱ % شناور
-- ۰ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۹۸.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۸ %
- تعداد فروشنده: ۷۲۸ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۴۷۸.۴ میلیارد تومان

۲. شبندر

(صف فروش ۱.۹۶- %)
 ورود 
- حجم: ۱۶۷ M سهم معادل 
-- ۱.۹ % شناور
-- ۰.۶ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۴۱۰.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۹ %
- تعداد خریدار: ۲۵۷۴ کد
 خروج 
- حجم: ۸۷.۶ M سهم معادل 
-- ۱ % شناور
-- ۰.۳ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۲۱۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۲۹ %
- تعداد فروشنده: ۱۷۴۵ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۱۹۱.۵ میلیارد تومان

۳. سپیدار

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 ورود 
- حجم: ۲۲.۶ M سهم معادل 
-- ۴۵.۵ % شناور
-- ۱۱.۳ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۶۱.۸ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۹ %
- تعداد خریدار: ۶۶۶ کد
 خروج 
- حجم: ۵۹۳ هزار سهم معادل 
-- ۱.۲ % شناور
-- ۰.۳ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۴.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۱۵۷.۵ میلیارد تومان

۴. فولاد

(صف فروش ۱.۹۴- %)
 ورود 
- حجم: ۱۸۹.۶ M سهم معادل 
-- ۰.۲ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۲۳۱.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۵ %
- تعداد خریدار: ۱۱۹۴ کد
 خروج 
- حجم: ۸۳.۸ M سهم معادل 
-- ۰.۱ % شناور
-- ۰ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۰۳.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۲ %
 تعداد فروشنده: ۹۳۱ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۱۲۸ میلیارد تومان

۵. گدنا

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 ورود 
- حجم: ۴۰.۵ M سهم معادل 
-- ۳۶.۷ % شناور
-- ۱۳.۵ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۱۷.۸ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۸ %
- تعداد خریدار: ۷۴۰ کد
 خروج 
- حجم: ۶.۳ M سهم معادل 
-- ۵.۸ % شناور
-- ۲.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۹.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶ %
- تعداد فروشنده: ۱۷۸ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۹۷.۹ میلیارد تومان

۶. کزغال

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 ورود 
- حجم: ۲۳.۴ M سهم معادل 
-- ۷.۶ % شناور
-- ۱.۲ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۶۷.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۳ %
- تعداد خریدار: ۴۳۴ کد
 خروج 
- حجم: ۰ سهم  معادل 
-- ۰ % شناور
-- ۰ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۶۷.۴ میلیارد تومان

۷. شبریز

(صف فروش ۱.۹۸- %)
 ورود 
- حجم: ۶۱.۸ M سهم معادل 
-- ۲.۲ % شناور
-- ۰.۶ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۷۵.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۱ %
- تعداد خریدار: ۱۲۲۵ کد
 خروج 
- حجم: ۳۸.۸ M سهم معادل 
-- ۱.۴ % شناور
-- ۰.۴ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۰۹.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۲۳ %
- تعداد فروشنده: ۷۵۴ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۶۶.۷ میلیارد تومان

۸. چخزر

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 ورود 
- حجم: ۱۰.۱ M سهم معادل 
-- ۱۸.۹ % شناور
-- ۵.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۶۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱۴ %
- تعداد خریدار: ۴۴۰ کد
 خروج 
- حجم: ۲.۲ M سهم معادل 
-- ۴.۱ % شناور
-- ۱.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۳.۵ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۷۹ %
- تعداد فروشنده: ۸۴ کد
 برآیند معاملات بزرگ: مثبت+۴۹.۵ میلیارد تومان

 بیشترین برآیند خروج پول های بزرگ در مقایسه با سایر نمادها در دو هفته گذشته

۱. شستا

(صف فروش ۱.۹۷- %)
 خروج 
- حجم: ۱۴۴.۲ M سهم معادل 
-- ۱.۶ % شناور
-- ۰.۲ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۳۱۲.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۵۸ %
- تعداد فروشنده: ۲۴۰۵ کد
 ورود 
- حجم: ۴۴ M سهم معادل 
-- ۰.۵ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۹۸.۸ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۸ %
- تعداد خریدار: ۵۷۵ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۲۱۳.۸ میلیارد تومان

۲. سمگا

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۵۰.۸ M سهم معادل 
-- ۳.۲ % شناور
-- ۱.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۵۰.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۸ %
- تعداد فروشنده: ۶۰۷ کد
 ورود 
- حجم: ۱۵.۶ M سهم معادل 
-- ۱ % شناور
-- ۰.۳ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۴۶.۷ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۲۲۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۱۰۴.۲ میلیارد تومان

۳. خزر

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۲۳.۵ M سهم معادل 
-- ۸.۴ % شناور
-- ۲.۹ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۱۷.۲ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶ %
- تعداد فروشنده: ۸۷۶ کد
 ورود 
- حجم: ۴.۵ M سهم معادل 
-- ۱.۶ % شناور
-- ۰.۶ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۲۳.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۹۱ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۹۳.۷ میلیارد تومان

۴. وبملت

(صف فروش ۱.۸۵- %)
 خروج 
- حجم: ۲۷۲.۳ M سهم معادل 
-- ۰.۳ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۰۹.۴ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶۱ %
- تعداد فروشنده: ۵۵۸ کد
 ورود 
- حجم: ۶۶.۹ M سهم معادل 
-- ۰.۱ % شناور
-- ۰ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۲۷.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۲ %
- تعداد خریدار: ۲۲۰ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۸۱.۵ میلیارد تومان

۵. شپدیس

(آخرین معامله ۱.۹۳- %)
 خروج 
- حجم: ۷.۵ M سهم معادل 
-- ۰.۷ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۷۲.۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۵۷ %
- تعداد فروشنده: ۳۸۲ کد
 ورود 
- حجم: ۲.۱ M سهم معادل 
-- ۰.۲ % شناور
-- ۰ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۹.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۲ %
- تعداد خریدار: ۱۲۸ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۵۲.۲ میلیارد تومان

۶. خنصیر

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۶.۵ M سهم معادل 
-- ۷.۷ % شناور
-- ۳.۲ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۶۸.۴ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳ %
- تعداد فروشنده: ۳۱۱ کد
 ورود 
- حجم: ۱.۸ M سهم معادل 
-- ۲.۱ % شناور
-- ۰.۹ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۷.۷ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳ %
- تعداد خریدار: ۱۴۱ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۵۰.۷ میلیارد تومان

۷. کرمان

(صف فروش ۱.۹۹- %)
 خروج 
- حجم: ۹.۸ M سهم معادل 
-- ۱ % شناور
-- ۰.۹ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۵۱.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۳۴۲ کد
 ورود 
- حجم: ۲ M سهم معادل 
-- ۰.۲ % شناور
-- ۰.۲ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۱۰.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱ %
- تعداد خریدار: ۷۳ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۴۰.۹ میلیارد تومان

۸. وتجارت

(صف فروش ۱.۸۵- %)
 خروج 
- حجم: ۲۵۰.۳ M سهم معادل 
-- ۰.۲ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۷۱.۸ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۹ %
- تعداد فروشنده: ۴۳۵ کد
 ورود 
- حجم: ۱۱۶.۴ M سهم معادل 
-- ۰.۱ % شناور
-- ۰.۱ % کل سهام شرکت
- ارزش: ۳۴.۵ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۴ %
- تعداد خریدار: ۲۸۷ کد
 برآیند معاملات بزرگ: منفی -۳۷.۳ میلیارد تومان

۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴
کد خبر: ۷۶٬۱۸۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =