۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷
کد خبر: . ۶۱٬۱۵۹
خرید ملک با شرط رهن و اجاره| کاهش آگهی های املاک بالای ۳۰۰ متر

گرانی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید آن باعث شده تا برخی از متقاضیان برای مقابله با تورم سالانه اقدام به خرید ملک با شرط رهن و اجاره برای تامین مبلغ مورد نیاز خرید یک واحد مسکونی کنند.

به گزارش بازار، در ســالهای اخیــر برخــی از خریــداران امـلاک، بخشــی از هزینــه خرید مسکن را از طریـق رهــن آن تأمین می کننــد. از ایـن نظـر، نسـبت قیمـت رهـن بـه خریـد ملـک، یکـی از شـاخص های تأثیرگـذار در معاملات اســت.  اگر چه وزارت راه و شهرسازی همچنان معتقد است که متوسط قیمت مسکن در تهران به جزء مناطق یک، سه و شش حدود ۲۰ میلیون تومان است اما واقعیت بازار مسکن نشان می دهد که قدرت خرید مسکن همچنان پایین است. به همین منظور اکثر فعالان بازار مسکن می گویند که برخی از متقاضبان خرید مسکن برای اینکه از تورم مسکن عقب نمانند اقدام به خرید ملک با شرط رهن و اجاره برای تامین مبلغ مورد نیاز خرید یک واحد مسکونی می کنند.

بنابراین گزارش، با این پیش فرض متقاضیان مسکن که توانایی تامین مبلغ مورد نیاز را ندارند بخشــی از هزینــه خرید مسکن را از طریـق رهــن آن واحد مسکونی تأمین می کننــد. از ایـن نظـر، نسـبت قیمـت رهـن بـه خریـد ملـک، یکـی از شـاخص های تأثیرگـذار در معاملات اســت.  

پس هرچــه عــدد بــه دســت آمــده از ایــن کســر یعنی (قیمت رهن)  ÷ (قیمت خرید)  = عدد نهایی بزرگتــر باشــد، در حقیقت فاصلــه قیمــت خریــد ملــک بــا قیمــت رهــن و اجــاره آن کمتــر اســت. توجــه بــه ایــن نکتـه ضـروری اسـت کـه شـاید ملکـی یـا منطقـه ای کـه عـدد بزرگتـری را به دسـت میدهـد، چنـدان مرغـوب ارزیابـی نشـود ولــی فاصلــه قیمــت خریــد و اجــاره آن کمتـر اسـت و بـرای تأمیـن هزینـه خریـد اولیــه، بهتــر خواهد بود.

بــرای محاســبه قیمــت رهــن و اجــاره (قیمـت اجـاره ضربـدر ۳۰ بعلاوه قیمـت رهـن)  اگـر قیمـت اجـاره بـه ازای هـر متـر ملـک، کمتـر از ۵۰ هـزار یـا بیشـتر از ۵۰ میلیـون ذکـر شـده باشـد، در محاسـبات در نظــر گرفتــه نمی شــود.
یکـی از اطلاعاتی کـه خریـداران املاک در ملــک رادار ثبــت میکننــد، میــزان پولــی اســت کــه میتواننــد بــرای خریــد ملــک بپردازنـد. از تقسـیم ایـن پـول بـه متـراژ ملکــی کــه افــراد بــه دنبــال آن هســتند،  می تــوان متوســط تــوان خریــد هــر متــر مربــع را بــه دســت آورد.

کاهش آگهی های املاک بالای ۳۰۰ متر
به گزارش ملک رادار، در تهــران کــه ممنوعیــت درج قیمــت در آگهی هــا وجــود دارد، میتــوان بــا اســتفاده از اطلاعـات ثبـت شـده از سـوی مشـتریان،  نــگاه بهتــری بــه بــازار ملــک داشــت. در همیــن حــال بانــک مرکــزی بــه صــورت ماهانــه اطلاعات معامــات انجــام شــده در تهــران را منتشــر می کنــد.  

بــا توجــه بــه اینکــه میــان آگهی هــای ثبـت شـده بـرای خریـد و فـروش ملـک تـا معاملـه قطعـی، حداقـل یـک مـاه فاصلـه وجــود دارد، عــدد اعلام شــده از ســوی خریداران در هر ماه را باید با عدد معامله مــاه بعــد مقایســه کــرد. بدیــن ترتیــب میتـوان مشـاهده کـرد در فروردیـن مـاه کــه خریــداران بــه طــور متوســط بــرای هـر متـر مربـع منـزل مسـکونی در تهـران تـوان پرداخـت حـدود ۱۶ میلیـون تومـان را داشــته اند، معاملات در حــدود متــری ۱۷ میلیــون تومــان انجــام شــده اســت.  امـا ایـن فاصلـه تـوان خریـد و معاملـه در میانــه تابســتان، کمتــر شــده اســت کــه آمارهــای تحلیلــی نیــز همیــن موضــوع را نشــان میدهنــد. در مــرداد مــاه،  معامـلات بــا قیمتــی پایین تــر از انتظــار اولیـه خریـداران انجـام شـده و در نهایـت مـاه آخـر تابسـتان نیـز قیمـت معاملات بــا قیمــت پیشــنهادی در مــاه قبــل،  یکسـان شـده اسـت کـه نشـان میدهـد ایـن بـازار تـا حـدودی بـه آرامـش نزدیـک شــده اســت.

اما این روزها نکته ای که در بازار مسکن رخ داده است این است که فروشنده ها اغلب عقب نشسته اند و میزان خرید و فروش تا حدودی افت کرده است. این کاهش افت معاملات را به خوبی در میزان آگهی های ملکی نیز می توان دید. البته آگهی‌هــای ملکــی در تابســتان، از نظــر متــراژ تفــاوت چندانــی بــا الگــوی بهــار و حتـی سـال گذشـته نـدارد؛ امـا دو نکتـه مهــم در ایــن میــان دیــده می‌شــود.

اولین نکته کاهش آگهی های املاک بالای ۳۰۰ متر است که به اعتقاد کارشناسان به دلیل افزایش قیمت ها، تمایل به بازسازی این املاک و استفاده از آن بیشتر شده است. دومین نکته افزایش شدید تعداد آگهی هایی است که در آنها متراژ ملک ثبت نشده است. این موضوع که به نوعی می توان آنرا به غیرشفاف شدن بازار مسکن تعبیر کرد شاید ناشی از ممنوعیت درج قیمت در آگهی های ملکی تهران باشد.

۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷
کد خبر: ۶۱٬۱۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =