۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
کد خبر: . ۸۶٬۴۵۹
کوچ پول هوشمند به صندوق های قابل معامله| نمادهای گروه نهادهای مالی واسط پرتقاضا شدند

بازار امروز ریزشی بود، اما برخی از سهم ها و گروه ها با تقاضای زیادی مواجه شدند.

بازار؛ گروه بورس: شناسایی نمادهایی که در روزهای ریزشی به شما سود می دهند بسیار اساسی است اما در این میان ابتدا باید نگاه گروهی وصنعتی داشته باشید:

صنایع و گروه های دارای بیشترین ارزش معاملات


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان

۲. بانکها و موسسات اعتباری (۱۷ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۰۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۱)(فروش: ۲۵)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
 حقیقی به حقوقی: ۶%
 خروج نقدینگی : ۲۹ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۳۳۲ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۶۰.۸- میلیارد تومان

۳. محصولات شیمیایی (۵۶ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۸۳ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۱۴)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
 حقیقی به حقوقی: ۴۷%
 خروج نقدینگی : ۸۶ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۴۳.۴- میلیارد تومان

۴. فلزات اساسی (۳۸ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۰۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۹)(فروش: ۳۱)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۳
 حقیقی به حقوقی: ۴۶%
 خروج نقدینگی : ۴۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۶۴۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲۳.۷- میلیارد تومان

۵. شرکتهای چند رشته ای صنعتی (۶ نماد)

 ارزش معاملات: ۷۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۸)(فروش: ۱۴)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
 حقیقی به حقوقی: ۴۷%
 خروج نقدینگی : ۳۵ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳- میلیارد تومان

۶. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 حقوقی به حقیقی: ۱%
 صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان

۷. استخراج کانه های فلزی (۱۴ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۶
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۹۳ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸.۲- میلیارد تومان

۸. سرمایه گذاریها (۳۷ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹
 حقیقی به حقوقی: ۳۳%
 خروج نقدینگی : ۱۸ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۶۸ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۶.۹- میلیارد تومان

صنایع و گروه ها با بیشترین نسبت قدرت خریدار به فروشنده


۱. فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط (۱۱ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۳
 ارزش معاملات: ۱۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۶)(فروش: ۲)
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۸۴ میلیارد تومان

۲. عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم (۱۲ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۳
 ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۷)(فروش: ۳)
 حقیقی به حقوقی: ۵۰%
 خروج نقدینگی : ۱۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۶ میلیارد تومان

۳. لاستیک و پلاستیک (۹ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۳
 ارزش معاملات: ۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۷)
 حقوقی به حقیقی: ۲%
 صفوف خرید: ۶ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۷۷ میلیارد تومان

۴. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 حقوقی به حقیقی: ۱%
صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان

۵. سرمایه گذاریها (۳۷ نماد)

نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹
 ارزش معاملات: ۵۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۷)
 حقیقی به حقوقی: ۳۳%
 خروج نقدینگی : ۱۸ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۶۸ میلیارد تومان
برآیند معاملات بزرگ: ۶.۹- میلیارد تومان

۶. استخراج کانه های فلزی (۱۴ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۶
 ارزش معاملات: ۵۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۷)
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۹۳ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸.۲- میلیارد تومان

۷. محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (۳۶ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵
 ارزش معاملات: ۳ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۳)(فروش: ۲)
 حقیقی به حقوقی: ۲۳%
خروج نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۲۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۴۹۳ میلیارد تومان

۸. رایانه و فعالیت های وابسته به آن (۱۳ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
 ارزش معاملات: ۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۸)(فروش: ۶)
 حقوقی به حقیقی: ۱۰%
 صفوف فروش: ۱۶۴ میلیارد تومان

۹. سیمان، آهک و گچ (۳۷ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲
 ارزش معاملات: ۳۹ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۹)
 حقیقی به حقوقی: ۵۹%
 خروج نقدینگی : ۲۳ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۵ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۳۶۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۲- میلیارد تومان
 

صنایع و گروه های دارای بیشترین خریدهای با سرانه بالاتر از ۶۰ میلیون تومان


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان

۲. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 حقوقی به حقیقی: ۱%
 صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان

۳. مواد و محصولات دارویی (۴۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۴.۸+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۵۰ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۲)(فروش: ۱۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷
 حقوقی به حقیقی: ۰%
 صفوف خرید: ۱ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۳۷ میلیارد تومان

۴. قند و شکر (۱۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۴+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۸)(فروش: ۳۲)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 ورود نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۹۱ میلیارد تومان

۵. واسطه گری های مالی و پولی (۱۲ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۱.۳+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۱۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 ورود نقدینگی : ۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۵۸ میلیارد تومان
 

صنایع و گروه های دارای بیشترین ورود نقدینگی (فروش حقوقی به حقیقی) 


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان

۲. واسطه گری های مالی و پولی (۱۲ نماد)

 ورود نقدینگی : ۲ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان
سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۱۶)
نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱
 حقوقی به حقیقی: ۹%
صفوف فروش: ۵۸ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۱.۳+ میلیارد تومان

۳. قند و شکر (۱۵ نماد)

 ورود نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۸)(فروش: ۳۲)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 صفوف خرید: ۱۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۹۱ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۴+ میلیارد تومان

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
کد خبر: ۸۶٬۴۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =