۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵
کد خبر: . ۸۵٬۱۱۹
 ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ بررسی شد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻞ داران و ﻓﻌﺎﻟان ﺣﻮزه ﺧﺮﻣﺎ درباره آﻓﺎت چوب‌خوار ﻧﺨﯿﻼت تازه‌ترین عنوان نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، این موضوع در ﺟﻠﺴﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای گفت‌وگوی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺎت مطرح‌شده و ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای گفت‌وگوی ﻣﻠﯽ در اﺗﺎق اﯾﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

طبق توضیحات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر بالغ‌بر ۲۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ می‌شود ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ۱/۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ، ﺳﻬﻢ ۳/۵ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

او افزود: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ۱۵ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ می‌شود اﻋﻢ از ﺑﺎرور و ﻏﯿﺮ ﺑﺎرور(ﮐﻪ ازنظر ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، استان‌های ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮐﺮﻣﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻓﺎرس را می‌توان مهم‌ترین ﻣﻨﺎﻃﻖ بهره‌برداری از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎم ﺑﺮد؛ اما ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از استان‌های ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ آﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﺖ چوب‌خوار ﺧﺮﻣﺎ «ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا کرده اﺳﺖ به‌گونه‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻌﻀﺎً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درﺧﺖ می‌شود.

او افزود: ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ایجادشده، خشک‌سالی‌های ﭘﯿﺎﭘﯽ، ﺷﻮر ﺷﺪن آب، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺑﯿﺎری، وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ریز گردها، ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻓﺎت ﮔﺮدﯾﺪه به‌نحوی‌که آﻓﺎت چوب‌خوار ﺑﻪ آﻓﺎت درجه‌یک ﻧﺨﯿﻼت در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن تبدیل‌شده اﺳﺖ. بر اساس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درمجموع ۷۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر از ﻧﺨﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ۱۰ اﻟﯽ ۱۵ درﺻﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ آﻓﺎت آﻟﻮده ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ درﺧﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ، وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۸ آب ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر آب ﻧﺨﯿﻼت از ﻣﺒﻠﻎ ۵۳ هزار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۶۰۰ هزار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﺑﯿﺎری شده است، افزایش قیمت کود و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻏﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮس و ﺗﮑﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع آﻓﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان از جمله مهم‌ترین دلایل شیوع این پدیده عنوان شد.

پیشنهادهای اولیه نمایندگان استان‌ها درگیر با آﻓﺖ چوب‌خوار ﺧﺮﻣﺎ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﮐﺮم ﭼﻮﺑﺨﻮار، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ و رﻓﺘﺎر آﻓﺎت و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺎت و ﻗﺮاردادن آﻓﺎت ﭼﻮﺑﺨﻮار در ﻧﺨﯿﻼت در ردﯾﻒ آﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ بوده است و در این نشست نیز اصلاح نوسازی نخلیات، افزایش آب بهای کشاورزی، تأمین تسهیلات ارزان قیمت با دوره بازپرداخت بالا برای کشاورزان، تهیه و تأمین سموم از طرف دولت، تقویت فعالیت‌های پژوهشی از سوی سازمان حفظ نباتات و تهیه پروتکل ملی برای مبارزه با آفات از جمله پیشنهادهایی بود که در این نشست از سوی نمایندگان استان‌های مختلف مطرح شد.

در این نشست تاکید شد که نخیلات نقش مهم امنیتی و اقتصادی در جوامع روستایی ایفا می‌کند و دامنه خسارت آفات چوبخوار بسیار رفته و متاسفانه تشخیص این افات زمانی برای کشاورزان محرز می شود که بیش از ۷۰ ۸۰ درصد از نخل‌ها درگیر این آفات شده است.

محمد صادق حمیدیان، نایب رئیس اتاق شیراز با تاکید بر اینکه برنامه جامعی برای مبارزه با آفات چوبخوار نخلیات وجود ندارد، تاکید کرد متاسفانه در این حوزه شاهد یک خلا قانونی هم هستیم. او در همین زمینه از تهیه پیش نویسی قانونی برای مبارزه با آفات چوبخوار از سوی اتاق شیراز خبر داد.

مسعود لطفیان، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت با ارایه توضیحاتی، خبر از تهیه طرحی توجیهی با اعتبارات ویژه به منظور مدیریت آفات خرما داد. همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذینفع نیز توضیحاتی ارایه دادند. در نهایت مقرر شد تا مباحث تکمیلی برای حل این موضوع در نشست‌های جداگانه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی پیگیری شود.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵
کد خبر: ۸۵٬۱۱۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 11 =