۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷
کد خبر: . ۸۳٬۳۱۱
فیلتر حرفه ای نمادهای بورسی؛ نمادهای بازگشت به وضعیت مثبت را بشناسید

امروز شاخص کل رشد خوبی را انجام داد و خیلی از نمادها به وضعیت مثبت بازگشتند.

بازار؛ گروه بورس: امروز شاخص کل بیش از ۱۸ هزار واحد رشد کرد، در روزهای برگشت بازار شناسایی نمادهایی که مورد توجه حقیقی ها و حقوقی های بورس خیلی مهم است، بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی عبارت است از:

۱. وتجارت (آخرین معامله +۰.۳۷ %)
-  حجم معاملات: ۵۲۳.۱ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۳ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۷۲.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۷۳ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

۲. هرمز (صف خرید +۵.۹۹ %)
-  حجم معاملات: ۳۵.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۷.۸ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۴.۴ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۶ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۲۹ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵

۳. خساپا (آخرین معامله ۰.۴۴- %)
-  حجم معاملات: ۱۴۶۰.۹ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۳ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۳۸.۴ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۴. وملل (آخرین معامله ۰ %)
-  حجم معاملات: ۲۴.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۱.۱ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۸ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۲۲ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸

۵. تاصیکو (آخرین معامله ۱.۸۹- %)
-  حجم معاملات: ۴۸.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۴.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۰.۶ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳

۶. قاسم (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم معاملات: ۳۳.۱ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۵۰۴ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۵.۴ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۲۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۳۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۷. ونوین (صف خرید +۵.۷۷ %)
-  حجم معاملات: ۱۱۵.۸ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۵.۷ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۳۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲

۸. وساخت (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم معاملات: ۴.۵ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۳.۲ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۳.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۹ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۵۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۲

۹. فولاد (صف خرید +۵.۹۳ %)
-  حجم معاملات: ۲۰۵.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۴.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۹ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۴۲ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۵
 

مرتب شده بر اساس کمترین RSI 

۱. گشان (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۳
-  حجم: ۴۵۰ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۲۶۳ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰

۲. کدما (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۷
-  حجم: ۸ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
-  سرانه خرید : ۴ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۴

۳. ختور (صف فروش ۱.۹۸- %)
-  RSI: ۱۰
-  حجم: ۱۰۰ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۲ برابر
-  سرانه خرید : ۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۲ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۲

۴. سمایه (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۱۴
-  حجم: ۱.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۵. پرداخت (صف فروش ۱.۹۸- %)
-  RSI: ۱۵
-  حجم: ۲ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
-  سرانه خرید : ۱ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۲

۶. وکادو (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۱۶
-  حجم: ۱۰ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
-  سرانه خرید : ۲ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۷. وآیند (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۱۷
-  حجم: ۹۴ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
-  سرانه خرید : ۴ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰

۸. وساپا (صف فروش ۱.۸۴- %)
-  RSI: ۱۹
-  حجم: ۵۴.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۷ برابر
-  سرانه خرید : ۲۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵

۹. خموتور (صف فروش ۱.۹۳- %)
-  RSI: ۱۹
-  حجم: ۲۵ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۱ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۳۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰

۱۰. خشرق (صف فروش ۱.۹۳- %)
-  RSI: ۲۱
-  حجم: ۱۱۴ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۸ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۳

۱۱. وثوق (صف فروش ۳.۹۹- %)
-  RSI: ۲۱
-  حجم: ۶۰۴ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۲۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۲۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۱۲. شپلی (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  RSI: ۲۱
-  حجم: ۸۸ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰ برابر
-  سرانه خرید : ۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۳۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱
 

نمادهایی که در کف قیمتی سه ماهه قرار دارند

مرتب شده بر اساس بیشترین نسبت سرانه خرید به فروش

۱. وکبهمن (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۵.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

۲. شساخت (آخرین معامله ۰.۲- %)
-  حجم: ۴۸۲ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱ برابر
-  سرانه خرید : ۲۷ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹

۳. وساپا (صف فروش ۱.۸۴- %)
-  حجم: ۵۴.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۷ برابر
- سرانه خرید : ۲۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵

۴. خمحرکه (صف فروش ۱.۹۲- %)
-  حجم: ۱۴.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر
-  سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵

۵. فاما (صف فروش ۱.۹۸- %)
-  حجم: ۱.۹ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۲۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۶ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۴

۶. کخاک (آخرین معامله ۱.۵۴- %)
-  حجم: ۲۶۵ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۱۱ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲

۷. خگستر (آخرین معامله ۰.۷۳- %)
-  حجم: ۳۴۴.۹ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۱۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۳ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲

۸. دسینا (صف فروش ۱.۹۸- %)
-  حجم: ۵۴۶ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۵ برابر
-  سرانه خرید : ۱۴ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۳ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱

۹. وسالت (صف خرید +۲.۹۷ %)
-  حجم: ۱۳ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۴ برابر
-  سرانه خرید : ۱ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱

۱۰. ساینا (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۱۲۸ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۶ برابر
-  سرانه خرید : ۲۶ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

۱۱. حکشتی (آخرین معامله ۱.۹- %)
-  حجم: ۳۱.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۶ برابر
-  سرانه خرید : ۱۶ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹

۱۲. خریخت (صف فروش ۱.۸- %)
-  حجم: ۱۱.۵ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۶ برابر
-  سرانه خرید : ۱۱ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
 

معاملات بلوکی

نماد شساخت۲ (آخرین معامله ۰.۲- %)
- حجم بلوک: ۱۰ M سهم
- قیمت هر سهم: ۳۴۹۰۰ ریال
- ارزش کل بلوک: ۳۴.۹ میلیارد تومان
- نوع معامله: حقوقی به حقوقی 
- اختلاف قیمت بلوک با آخرین قیمت سهم: ۰.۳۷- %

نماد اپرداز۲ (صف فروش ۱.۹۹- %)
- حجم بلوک: ۶ M سهم
- قیمت هر سهم: ۲۱۱۵۸ ریال
- ارزش کل بلوک: ۱۲.۶۹ میلیارد تومان
- نوع معامله: حقیقی به حقوقی 
- اختلاف قیمت بلوک با آخرین قیمت سهم: ۰ %

نماد پترول۲ (آخرین معامله ۰.۱- %)
- حجم بلوک: ۵.۷ M سهم
- قیمت هر سهم: ۹۳۷۰ ریال
- ارزش کل بلوک: ۵.۳۴ میلیارد تومان
- نوع معامله: حقوقی به حقوقی 
- اختلاف قیمت بلوک با آخرین قیمت سهم: ۱.۸۸- %

نماد جم۲ (آخرین معامله +۱.۵۷ %)
- حجم بلوک: ۲.۵ M سهم
- قیمت هر سهم: ۳۴۹۱۰ ریال
- ارزش کل بلوک: ۸.۷۳ میلیارد تومان
- نوع معامله: حقوقی به حقوقی 
- اختلاف قیمت بلوک با آخرین قیمت سهم: ۳.۵۱- %

حجم معاملات بیشتر از ۳ برابر میانگین هفتگی و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده

۱. کرازی (صف خرید +۵.۹۶ %)
-  حجم: ۴.۸ M سهم
-  حجم به میانگین هفتگی : ۱۶.۵ برابر
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۵۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۳.۷

۲. ولپارس (صف فروش ۱.۹۷- %)
-  حجم: ۳.۱ M سهم
-  حجم به میانگین هفتگی : ۱۲.۳ برابر
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۵ برابر
-  سرانه خرید : ۸ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : INF

۳. سپیدار (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۳.۳ M سهم
-  حجم به میانگین هفتگی : ۱۰.۹ برابر
- حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر
-  سرانه خرید : ۱۸ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱۸

۴. وکبهمن (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۵.۴ M سهم
-  حجم به میانگین هفتگی : ۳.۶ برابر
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

فیلتر نمادهایی که آخرین معامله آنها بیش از ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است و  صف خرید ندارند.

۱. نبروج
- آخرین معامله: +۳.۹۹ %
- پایانی: ۰ %

۲. تفیرو
- آخرین معامله: +۳.۹۹ %
- پایانی: ۰ %
 

حجم معاملات بیشتر از میانگین ماه و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده

۱. پیزد (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۸۷۶ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۱ برابر
-  سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۵

۲. امین (صف فروش ۱.۸۸- %)
-  حجم: ۱۰.۱ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

۳. آریا (صف خرید +۵.۹۹ %)
-  حجم: ۳.۹ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر
-  سرانه خرید : ۲۴ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۶

۴. سپیدار (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۳.۳ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر
-  سرانه خرید : ۱۸ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۱۸

۵. کرازی (صف خرید +۵.۹۶ %)
-  حجم: ۴.۸ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۵۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۳.۷

۶. وکبهمن (صف فروش ۱.۹۹- %)
-  حجم: ۵.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷

۷. شستا (صف خرید +۵.۹۶ %)
-  حجم: ۹۰.۸ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۲ برابر
-  سرانه خرید : ۶۵ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۷.۲

۸. شصدف (صف خرید +۵.۹۹ %)
-  حجم: ۹۷ هزار سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۲ برابر
-  سرانه خرید : ۷۳ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : INF
 

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷
کد خبر: ۸۳٬۳۱۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =