۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۹
کد خبر: . ۹۳٬۳۹۵
فیلتر حرفه ای و کاربردی بورس؛ نمادها و گروه های خاص بورس را بشناسید

امروز بازار سرمایه ریزش خفیفی داشت تا بیشتر از همیشه منتظر رئیس جمهور منتخب باشد.

بازار؛ گروه بورس: بازار در این گزارش قصد دارد به بررسی فیلترهای کاربردی بورس به ویژه در تک نمادها و گروه های برتر بپردازد:

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی

۱. خشرق حجم:  ۱۲.۸ M سهم
- ۸۹۵.۱۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۴.۴ % شناور
- آخرین معامله ۲۳.۳۴- %

۲. لخانه حجم:  ۵۸۴ هزار سهم
- ۵۲۶.۱۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف فروش ۵- %

۳. تپولا حجم:  ۱۹۱ هزار سهم
- ۴۲۶.۰۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۲.۹۹- %

۴. وآفری حجم:  ۱ M سهم
- ۱۵۴.۱۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۲.۹۸- %

۵. غپونه  حجم:  ۴.۸ M سهم
- ۱۴۲.۳۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۲ % شناور
- آخرین معامله ۰.۰۶- %

۶. غفارس  حجم:  ۵ M سهم
- ۱۲۲.۷۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ % شناور
- آخرین معامله +۲۱.۹۸ %

۷. قشکر  حجم:  ۳.۶ M سهم
- ۱۰۹.۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۱۰- %

۸. فنفت حجم:  ۳۰۱ هزار سهم
- ۷۷.۳۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %

۹. کلر  حجم:  ۱.۹ M سهم
- ۳۵.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %

۱۰. چافست  حجم:  ۱ M سهم
- ۳۲.۳۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۴.۹۶- %

۱۱. های وب  حجم:  ۲۳.۹ M سهم
- ۲۸.۳۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۴.۹۱- %

۱۲. غالبر  حجم:  ۲۶۳ هزار سهم
- ۲۸.۳۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۹.۹۷- %

۱۳. فگستر  حجم:  ۳۷.۲ M سهم
- ۲۵.۴۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۷.۴ % حجم کل شرکت
- ۴۱.۲ % شناور
- آخرین معامله ۴.۶۹- %

۱۴. خزر حجم:  ۵۰۰ هزار سهم
- ۲۲.۶۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۴.۹۸- %

۱۵. خپارس  حجم:  ۵۴۰.۴ M سهم
- ۲۲.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۲ % شناور
- آخرین معامله ۶.۷۸- %

۱۶. اعتلا حجم:  ۱۰.۸ M سهم
- ۲۰.۴۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۴.۲ % شناور
- آخرین معامله ۳.۵۸- %

۱۷. ثفارس حجم:  ۱.۹ M سهم
- ۱۳.۷۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۴.۹۲- %

۱۸. اپرداز  حجم:  ۵.۹ M سهم
- ۱۱.۹۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ % شناور
- آخرین معامله ۴.۹۵- %

۱۹. لپارس  حجم:  ۵۳ هزار سهم
- ۱۰.۲۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۴.۹۹- %
 

صنایع و گروه های دارای بیشترین ارزش معاملات


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۷ نماد)

-  ارزش معاملات: ۱۱۲۹ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۳۷)(فروش: ۳۸)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
-  حقوقی به حقیقی: ۲%
-  ورود نقدینگی : ۱۹ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۸.۹- میلیارد تومان

۲. فلزات اساسی (۳۶ نماد)

-  ارزش معاملات: ۴۶۰ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۳)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۵
-  حقیقی به حقوقی: ۱۹%
-  خروج نقدینگی : ۸۷ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۴۶.۷- میلیارد تومان

۳. خودرو و ساخت قطعات (۳۰ نماد)

-  ارزش معاملات: ۴۱۶ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۰)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
-  حقیقی به حقوقی: ۵%
-  خروج نقدینگی : ۲۳ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۲۵.۱- میلیارد تومان

۴. بانکها و موسسات اعتباری (۱۴ نماد)

-  ارزش معاملات: ۲۵۹ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۴)(فروش: ۲۵)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
- حقیقی به حقوقی: ۴۲%
-  خروج نقدینگی : ۱۰۸ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۶۵.۸- میلیارد تومان

۵. محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (۳۵ نماد)

-  ارزش معاملات: ۲۳۵ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۴)(فروش: ۳)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۴.۷
-  حقیقی به حقوقی: ۱%
-  خروج نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۴.۴- میلیارد تومان

۶. محصولات شیمیایی (۵۴ نماد)

-  ارزش معاملات: ۲۲۹ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۹)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۴
-  حقیقی به حقوقی: ۱۲%
- خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۷.۹- میلیارد تومان

۷. فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای (۱۱ نماد)

-  ارزش معاملات: ۱۹۴ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۲۰)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
- حقیقی به حقوقی: ۲۰%
-  خروج نقدینگی : ۳۸ میلیارد تومان
-  برآیند معاملات بزرگ: ۴.۸+ میلیارد تومان

۸. بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی (۲۱ نماد)

-  ارزش معاملات: ۱۰۴ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۲۵)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
-  حقیقی به حقوقی: ۳۵%
-  خروج نقدینگی : ۳۶ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۸.۳- میلیارد تومان

۹. سیمان، آهک و گچ (۳۸ نماد)

-  ارزش معاملات: ۹۹ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۵)(فروش: ۹)
-  نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۷
- حقیقی به حقوقی: ۱۱%
- خروج نقدینگی : ۱۱ میلیارد تومان
- برآیند معاملات بزرگ: ۱۱.۶+ میلیارد تومان

۱۰. سرمایه گذاریها (۳۳ نماد)

- ارزش معاملات: ۹۸ میلیارد تومان
-  سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۶)
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۲
-  حقیقی به حقوقی: ۷%
-  خروج نقدینگی : ۶ میلیارد تومان

بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی

۱. وپاسار (قیمت صفر تابلو)
-  حجم معاملات: ۵۵.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۵۴.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۸۷ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۶ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۵۴ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۲. شپنا (آخرین معامله +۰.۳۵ %)
-  حجم معاملات: ۱۱۴.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۶.۹ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۵۳ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۹ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۷ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۳. فولاد (آخرین معامله ۱.۰۲- %)
-  حجم معاملات: ۷۸.۶ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۴۴.۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۴۴ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۳۰ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۴

۴. نوری (آخرین معامله +۰.۰۶ %)
-  حجم معاملات: ۶.۲ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۲.۴ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۵.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۴ میلیارد تومان
- سرانه خرید : ۱۳ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۲۱ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶

۵. میدکو (آخرین معامله ۰ %)
-  حجم معاملات: ۷.۸ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۱.۲ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۷.۶ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۳۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۷ میلیون تومان
- سرانه فروش : ۴۳ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۲

۶. وملل (آخرین معامله +۰.۲۱ %)
-  حجم معاملات: ۲۱.۸ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۲۱ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۷ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۱۸ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱

۷. فملی (آخرین معامله ۰.۷۴- %)
-  حجم معاملات: ۴۲.۵ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۱۷.۲ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۱ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۸. وتجارت (آخرین معامله ۲.۳۶- %)
-  حجم معاملات: ۱۵۰.۷ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۰.۸ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۹۸ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۲۱ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۱۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷

۹. خودکفا (صف خرید +۲.۹۹ %)
-  حجم معاملات: ۱۴.۴ M سهم
-  حجم به میانگین ماه : ۵.۵ برابر
- حجم خرید حقوقی: ۹.۱ M سهم
- ارزش خرید حقوقی: ۱۶ میلیارد تومان
-  سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
-  سرانه فروش : ۲۹ میلیون تومان
- نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷
 

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۹
کد خبر: ۹۳٬۳۹۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 2 =