۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۶
کد خبر: . ۷٬۰۲۴
قیمت انواع آهن آلات در۸ اسفند ۱۳۹۸

امروز قیمت تیرآهن، میلگرد،خاموت و مفتول نسبت به روز گذشته کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در۸ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۳.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۸.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۰.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۱.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۴.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۹.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۹.۳۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۳.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۹۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۰۶۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۷۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۷۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۷۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۷۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۷۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۷۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۱۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۷۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۷۴.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۱۵.۵۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۸.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۸.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۸۰.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۸۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۸۳.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۸۳.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۷۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۷۱.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۷۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۷۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۷۴.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۷۲.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۶
کد خبر: ۷٬۰۲۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 13 =