۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸
کد خبر: . ۶۱٬۸۷۱
قیمت انواع آهن آلات در ۳۰ آذر ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد و خاموت افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ پروفیل و ورق سیاه کاهش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۰.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۵.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۸۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۰۹.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۵۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۶۵.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۹.۰۰۰

۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸
کد خبر: ۶۱٬۸۷۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =