۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
کد خبر: . ۵٬۸۴۳
قیمت انواع آهن آلات در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

امروز قیمت پروفیل در بازار نسبت به روزگذشته افزایش جزئی داشته است اما نرخ تیرآهن و میلگرد کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۹ بهمن۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۲.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۶.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۴۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۵۷.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۵۷.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۹.۸۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۱.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۹۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۹۱.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

۶۴.۰۰۰

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۹۹.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۳.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۹۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۹۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۹۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۹۹.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۳.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۸۰.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۸۰.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۷۶.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۷۶.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۲.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۶۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۴.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۴.۰۰۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
کد خبر: ۵٬۸۴۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =