قیمت انواع آهن آلات در یکم آذر ۱۳۹۹

قیمت انواع آهن آلات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۰۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۰۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۰۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۰۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۰۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۹۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۸.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۸.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۳.۰۰۰

۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
کد خبر: ۵۵٬۳۵۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =