۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸
کد خبر: . ۵۴٬۶۴۶
قیمت انواع آهن آلات در ۲۷ آبان ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۷.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۱۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸
کد خبر: ۵۴٬۶۴۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =