۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳
کد خبر: . ۵۳٬۹۴۳

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۷.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۱۷.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۸.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۱.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۱.۰۰۰

۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳
کد خبر: ۵۳٬۹۴۳

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =