قیمت انواع آهن آلات در یکم آبان ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ تیرآهن، پروفیل، ورق سیاه، ورق گالوانیزه و تسمه کاهش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱ آبان ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۰۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۰۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۰۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۰۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۰۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۲.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۳.۰۰۰

۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
کد خبر: ۴۹٬۲۵۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =