۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
کد خبر: . ۴۰٬۰۲۵
قیمت انواع آهن آلات در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

امروز قیمت تیرآهن، مفتول، پروفیل و ورق گالوانیزه افزایش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۴.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۴.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۹.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۸۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۸۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۸۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۷.۰۰۰

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
کد خبر: ۴۰٬۰۲۵

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =