۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
کد خبر: . ۳٬۸۳۲
قیمت انواع آهن آلات در ۸ بهمن ۱۳۹۸

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است اما افزایش جزیی قیمت تیرآهن و میلگرد نسبت به روز گذشته ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۸ بهمن۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۷.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۳.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۵.۲۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۷.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۳۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۵۵.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۳.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۵۱.۷۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۵۱.۷۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۲.۱۷۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۵۳.۷۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۷۳.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

۶۴.۰۰۰

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۷۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۵۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۸۰.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۸۰.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۷۸.۵۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۶۱.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۶۴.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۶۴.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۵۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۵۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۵۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۵۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۵۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۵۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۱.۰۰۰

۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
کد خبر: ۳٬۸۳۲

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 10 =