۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
کد خبر: . ۳٬۱۰۴
قیمت انواع آهن آلات در ۱ بهمن ۱۳۹۸

امروز(سه شنبه یکم بهمن ماه) قیمت انواع آهن آلات و میلگرد در بازار نسبت به روزگذشته کاهش جزئی داشته است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱ بهمن۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۷.۵۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۱.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۵.۱۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۰.۱۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۳.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۲۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۵۴.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۲.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۴۹.۴۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۴۹.۴۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۱.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۵۲.۷۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

  هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۶۹.۵۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

۶۴.۰۰۰

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۷۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۵۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۷۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۷۶.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۵۴.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۶۱.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۶۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۶۵.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۶۵.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۵۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۵۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۵۹.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۵۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۶۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۵۴.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۰۰۰

۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
کد خبر: ۳٬۱۰۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =