قیمت انواع آهن آلات در ۱۹ تیر ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یافته است .

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۹ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۹.۶۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۲.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۶.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۷.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۹.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۱.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۵۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۵۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۵۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۵۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۵۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۵۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۹۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۹۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۹۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۲.۰۰۰

۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
کد خبر: 28869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 4 =