۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
قیمت انواع آهن آلات در ۲۸ دی ۱۳۹۸
قیمت تیرآهن، قیمت میلگرد، قیمت پروفیل، قیمت ناودانی، قیمت نبشی و ...

قیمت انواع آهن آلات در ۲۸ دی ۱۳۹۸

امروز قیمت انواع آهن در بازار نسبت به روز پنجشنبه تغییری نکرده است

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۸ دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۷.۴۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۱.۲۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۳.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۵.۱۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۷.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۰.۴۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۳.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۵۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۴۹.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۴۹.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۱.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۵۳.۲۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

  هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۶۹.۵۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۵۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۵۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

۶۴.۰۰۰

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۷۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۵۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۷۷.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۷۷.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۷۷.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۷۷.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۷۵.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۷۶.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۷۶.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۷۶.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۷۶.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۵۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۵۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۵۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۵۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۵۳.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۶۲.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۶۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۶۵.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۶۵.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۵۷.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۵۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۵۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۵۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۵۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۵۴.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۷.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۴.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۲.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۴.۰۰۰

کد خبر: ۲٬۷۱۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha