قیمت انواع آهن آلات ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ خاموت کاهش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۱.۳۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۶.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۲.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۲.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۴.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۳۱.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۴۱.۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۶.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۸.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۹۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۹۸.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۷۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۷۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۱۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۷۲.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۷۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۷۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۹.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۳.۰۰۰

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
کد خبر: ۲۰٬۳۷۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =