۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴
کد خبر: . ۱۵٬۱۴۴

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۵.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۰.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۰.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۲.۹۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۸.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۳۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۰.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۳.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۳.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۳.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۳.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۴.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۴.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۴.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۳.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۸۴.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۰۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۳.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۲.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۸۵.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۸۵.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۲.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۲.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۶۷.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۶۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۴.۰۰۰

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴
کد خبر: ۱۵٬۱۴۴

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =