۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
کد خبر: . ۱۳٬۹۱۴
قیمت انواع آهن آلات در ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

امروز قیمت تیرآهن، پروفیل، میلگرد، خاموت و مفتول کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در۲۵ فروردین ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۵.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۹.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۲.۹۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۸.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۷۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۲.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۳.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۸.۵۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۴.۵۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۹۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۰۳.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۰۲.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۰۷.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۶.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۶.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۹۰.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۹۰.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۶۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۴.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۶۹.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۲.۰۰۰

۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
کد خبر: ۱۳٬۹۱۴

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =