۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۴
کد خبر: . ۱۰۸٬۲۶۲
قیمت انواع آهن آلات در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۸,۰۷۳,۳۹۴
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۲,۷۵۲,۲۹۳
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۷,۹۸۱,۶۵۱
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۴,۸۶۲,۳۸۵
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۲,۹۳۵,۷۷۹
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۲,۲۰۱,۸۳۴
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۶۸,۶۲۳,۸۵۳
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۱,۶۵۱,۳۷۶
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۵۶,۴۲۲
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۴,۵۸۷
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۲,۷۵۲
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۲,۷۵۲
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۵۳,۲۱۱
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۵۳,۲۱۱
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۰,۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۱۶,۵۱۳
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۱۶,۵۱۳
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۴۲,۲۰۱
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۵۰,۴۵۸
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۴۱,۲۸۴
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
-------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۲۷/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۷/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۳۰۳/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- ------- ۲۹۷/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۱۰۸٬۲۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =