۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: . ۱۰۵٬۱۱۰
قیمت انواع آهن آلات در ۸ شهریور ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در هشتم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۸,۶۲۳,۸۵۳
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳,۹۴۴,۹۵۴
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۹,۴۴۹,۵۴۱
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۵,۸۷۱,۵۵۹
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۶,۳۳۰,۲۷۵
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۶,۴۲۲,۰۱۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۴,۶۷۸,۸۹۹
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۳,۰۲۷,۵۲۲
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۶,۳۳۰,۲۷۵
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۶۴,۲۲۰
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۷۴,۳۱۱
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۷۴,۳۱۱
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۴۴,۹۵۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۷۲,۴۷۷
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
-------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۳۰/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۳۰۵/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- ۳۰۳/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- ------- ۲۹۸/۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- ۳۰۷/۵۰۰
۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: ۱۰۵٬۱۱۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 10 =