۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
کد خبر: . ۱۰۱٬۴۴۸
قیمت انواع آهن آلات در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در یازدهم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۷۸۸,۹۹۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۸۵,۳۲۱
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۹۳۵,۷۷۹
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۶۳۳,۰۲۷
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۶,۰۵۵,۰۴۵
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۹۵۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۴۵۸,۷۱۵
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۹۴۴,۹۵۴
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۶۴,۳۰۲
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶۲,۴۶۷
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۶۲,۴۶۷
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۶۰,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۶۰,۶۳۳
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۴۳,۱۱۹
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۴۳,۱۱۹
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۲۲,۹۳۵
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۲۴,۷۷۰
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۲۲,۹۳۵
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۲۲,۹۳۵
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۵,۱۳۷
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۲۵,۶۸۸
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۲۵,۶۸۸
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۴۴,۰۳۶
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۴۸,۶۲۳
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۴۸,۶۲۳
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۵۸,۷۱۵
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۴۸,۶۲۳
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۴۸,۶۲۳
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
-------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۳/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۱/۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
کد خبر: ۱۰۱٬۴۴۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 11 =