۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
کد خبر: . ۱۰۱٬۰۶۳
قیمت انواع آهن آلات در ۹ مرداد ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در نهم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۷۸۸,۹۹۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۸۵,۳۲۱
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۹۳۵,۷۷۹
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۶۳۳,۰۲۷
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۶,۰۵۵,۰۴۵
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۹۵۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۴۵۸,۷۱۵
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۹۴۴,۹۵۴
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ------
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶۳,۳۰۲
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۶۱,۴۶۷
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۶۱,۴۶۷
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۹,۶۳۳
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۹,۶۳۳
۱۵۹,۶۳۳
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۳۶,۶۹۷
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۳۶,۶۹۷
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۱,۹۲۶
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۱,۹۲۶
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۱,۹۲۶
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۱,۹۲۶
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۱,۹۲۶
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۰۹,۱۷۴
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۱۰,۰۹۱
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۰۸,۲۵۶
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۰۸,۲۵۶
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۰/۰۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۰/۰۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۰/۰۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۰/۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۱۴,۶۷۸
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۱۵,۵۹۶
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۳۰,۲۷۵
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۹,۵۴۱
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۷,۶۱۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۵,۷۷۹
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
-------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- ۳۲۶/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۴/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۹۸/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۹۱/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- ۲۸۹/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
کد خبر: ۱۰۱٬۰۶۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =