۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: . ۹۸٬۸۵۵
قیمت انواع آهن آلات در ۲۳ تیر ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در بیست و سوم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۷,۴۳۱,۱۹۲
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳,۳۰۲,۷۵۲
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۹,۱۷۴,۳۱۱
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۷,۱۵۵,۹۶۳
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۵,۶۸۸,۰۷۳
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۶,۸۸۰,۷۳۳
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۶,۰۵۵,۰۴۵
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۶,۲۳۸,۵۳۲
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۴,۱۲۸
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ۲۲۳/۳۹۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ۲۲۲/۹۳۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۲۸/۴۴۰
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۱۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۰۹,۰۸۲
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۰۹,۰۸۲
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۳۰,۲۷۵
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳۸,۵۳۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۹,۵۴۱
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۷,۶۱۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- ۳۰۱/۸۳۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۲۷/۰۶۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۶۹/۷۲۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۶۲/۳۸۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- ۲۶۰/۵۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: ۹۸٬۸۵۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =