۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹
کد خبر: . ۹۸٬۰۲۶
قیمت انواع آهن آلات در ۱۹ تیر ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در نوزدهم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۶/۹۷۲/۴۷۷
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۱/۹۲۶/۶۰۵
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۷/۴۳۱/۱۹۲
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۳/۶۶۹/۷۲۴
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۴/۴۹۵/۴۱۲
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۵/۴۱۲/۸۴۴
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۴/۲۲۰/۱۸۳
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۱/۳۷۶/۱۴۶
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ------
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۴۶/۳۳۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۴۴/۰۴۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۴۴/۰۴۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۴۴/۰۳۷
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۴۲/۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۴۲/۲۰۰
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ۲۲۳/۳۹۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ۲۲۲/۹۳۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۲۲/۰۲۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۲۲/۰۲۰
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۱۹۴/۴۹۵
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۱۹۴/۴۹۵
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۱۹۴/۴۹۵
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۱۹۴/۴۹۵
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- ۲۰۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- ۲۰۱/۸۳۴
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۴۸/۶۲۳
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۰۶/۴۲۲
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۰۶/۴۲۲
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲۶/۶۰۵
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۳۵/۷۷۹
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳۵/۷۷۹
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۷/۷۰۶
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۳/۹۴۵
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۱/۱۹۲
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- ۳۰۱/۸۳۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۲۷/۰۶۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۶۹/۷۲۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۶۲/۳۸۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ------- ------- ۲۶۰/۵۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ------- ------- -------
۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹
کد خبر: ۹۸٬۰۲۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 13 =