۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
کد خبر: . ۸۴٬۵۸۴
فیلتر حرفه ای بورس؛ بیشترین خرید حقوقی در معاملات سه شنبه کدام نمادهای بورسی بود؟

در تابلو خوانی امروز بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی مربوط به نماد برکت با حجم معاملات ۷۱.۵ میلیون سهم بود و بعد از آن نماد وپارسا با حجم معاملات ۵۳. ۶ میلیون سهم قرار داشت.

بازار؛ گروه بورس: شاخص کل بورس تهران امروز بر خلاف ۲۰ روز گذشته، ۹ هزار واحد رشد داشت و در نهایت به ۱ میلیون ۲۱۹ هزار واحد رسید . بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی مربوط به نماد برکت با حجم معاملات ۷۱.۵ میلیون سهم بود و بعد از آن و نماد وپاسار با حجم معاملات ۵۳.۶ میلیون سهم قرار داشت.

بررسی وضعیت  تابلو سهم‌های مختلف می‌تواند در پیشبینی سرمایه‌گذاران بر روی معاملات سهم کمک کند، آنچه که در ادامه آمده بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی‌ها در روز گذشته بوده است.

بیشترین ارزش ریالی خرید حقوقی
نماد  برکت (آخرین معامله ۰.۹۴- %) با حجم معاملات، ۷۱.۵ M سهم، حجم به میانگین ماه  ۱.۷ برابر، حجم خرید حقوقی  ۲۲.۵ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۷۳ میلیارد تومان، سرانه خرید  ۱۹ میلیون تومان، سرانه فروش ۲۳ میلیون تومان

 و نسبت سرانه خرید به فروش  ۰.۸ معاملات خود را به پایان رساند.

نماد وپاسار (آخرین معامله +۲.۸۳ %) با حجم معاملات ۵۳.۶ M سهم، حجم به میانگین ماه  ۲ برابر، حجم خرید حقوقی ۴۶.۱ M سهم، ارزش خرید حقوقی ۶۳ میلیارد تومان، سرانه خرید  ۱۷ میلیون تومان، سرانه فروش  ۲۲ میلیون تومان

 و نسبت سرانه خرید به فروش  ۰.۸ معاملات خود را پایان داد.

نماد وبملت (آخرین معامله +۵.۵۴ %) با حجم معاملات: ۵۲۲.۷ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۳.۵ برابر، حجم خرید حقوقی: ۱۱۹.۱ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۵۰ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۶۱ میلیون تومان، سرانه فروش : ۲۲ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۸ در تابلو بورس ثبت معامله کرد.

نماد وملل (آخرین معامله ۰ %) با حجم معاملات: ۳۳.۴ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۲ برابر، حجم خرید حقوقی: ۳۱.۳ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۴۲ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۱۲ میلیون تومان، سرانه فروش : ۹۷ میلیون تومان

و  نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۱ معاملات خود را تمام کرد.

علاوه بر نمادها بالا نماد شستا (آخرین معامله +۱.۸۴ %) با حجم معاملات: ۱۱۳.۲ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۵ برابر، حجم خرید حقوقی: ۲۸.۸ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۳۴ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۱۶ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۲ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳ معاملات خود را به پایان رسانید.

نماد شپنا (صف فروش ۱.۹۷- %) با حجم معاملات: ۱۲۸.۵ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۳ برابر، حجم خرید حقوقی: ۲۰.۵ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۲۳ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۱۸ میلیون تومان، سرانه فروش : ۳۱ میلیون تومان

و نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶  معاملات خود را در تابلوی بورس ثبت کرد.

همچنین نماد وتجارت (آخرین معامله +۲.۳۲ %) با حجم معاملات: ۵۶۴.۶ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۳.۳ برابر، حجم خرید حقوقی: ۷۴.۲ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۲۰ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۳۰ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۴ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۱ معاملات آن انجام شد.

نماد فولاد (آخرین معامله ۰.۸۹- %) با حجم معاملات: ۷۰.۷ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۰.۹ برابر، حجم خرید حقوقی: ۱۳.۵ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۱۷ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۲۱ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۶ میلیون تومان

و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳ معاملات آن تمام شد.

نماد شبندر (صف فروش ۱.۹۷- %) با حجم معاملات: ۲۱.۶ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر، حجم خرید حقوقی: ۶.۹ M سهم، ارزش خرید حقوقی: ۱۶ میلیارد تومان، سرانه خرید : ۱۷ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان

 و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱ معاملات خود را به پایان رسانید.

در ادامه  فیلتر نمادهایی که آخرین معامله آنها بیش از ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است و  صف خرید ندارند آمده است:

نماد تفیرو با آخرین معامله مثبت ۳.۹۹  و پایانی ۰ درصد و  حجم معاملات بیشتر از میانگین ماه و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده معاملات خود را به پایان رسانید همچنین نماد  سخواف (صف فروش  منهای ۳.۹۹ درصد) با حجم ۲۰۱ هزار سهم، حجم به میانگین ماه ۵.۷ برابر، سرانه خرید  ۲۸ میلیون تومان، سرانه فروش  ۲ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش  ۱۴ معاملات خود را بر روی تابلوی بورس ثبت کرد.

نماد وسالت (صف خرید مثبت ۴.۹۵ درصد) با حجم ۱۳۲ هزار سهم، حجم به میانگین ماه  ۴.۳ برابر، سرانه خرید  ۱۵ میلیون تومان، سرانه فروش  ۵ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش  ۳ و نماد غگیلا (صف خرید مثبت ۵.۹۹ درصد)، حجم: ۱۳۷ هزار سهم، حجم به میانگین ماه : ۳.۲ برابر، سرانه خرید : ۳۵ میلیون تومان، سرانه فروش  ۰ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش  INF معاملات خود را صورت دادند.

نماد آبادا (آخرین معامله  منهای ۱.۶۵ درصد) با  حجم: ۳.۳ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱ برابر، سرانه خرید : ۷ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۷ معاملات خود را به پایان رساندند.

نمادهای که حجم معاملات بیشتر از ۳ برابر میانگین هفتگی و قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده است
سخواف (صف فروش  منهای ۳.۹۹  درصد) با  حجم: ۲۰۱ هزار سهم، حجم به میانگین هفتگی : ۴.۴ برابر، حجم به میانگین ماه : ۵.۷ برابر، سرانه خرید : ۲۸ میلیون تومان، سرانه فروش : ۲ میلیون تومان، نسبت سرانه خرید به فروش : ۱۴، نماد غگیلا (صف خرید مثبت ۵.۹۹ درصد) با حجم: ۱۳۷ هزار سهم، حجم به میانگین هفتگی : ۳.۴ برابر، حجم به میانگین ماه : ۳.۲ برابر، سرانه خرید : ۳۵ میلیون تومان، سرانه فروش : ۰ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : INF معاملات خود را به پایان رسادند.

نمادهایی که در کف قیمتی سه ماهه قرار دارند

که بر اساس بیشترین نسبت سرانه خرید به فروش در زیر تشریح شدند.

سخواف (صف فروش منهای   ۳.۹۹درصد) با حجم: ۲۰۱ هزار سهم، حجم به میانگین ماه : ۵.۷ برابر، سرانه خرید : ۲۸ میلیون تومان، سرانه فروش : ۲ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱۴، نماد آبادا (آخرین معامله منهای  ۱.۶۵درصد) با حجم: ۳.۳ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱ برابر، سرانه خرید : ۷ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۷، نماد بپیوند (صف فروش منهای  ۱.۹۹درصد) با حجم: ۳.۳ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۰.۷ برابر، سرانه خرید : ۶ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۶ و  نماد وپخش (آخرین معامله  منهای ۱.۹۱درصد) با حجم: ۸۹ هزار سهم، حجم به میانگین ماه : ۰.۴ برابر، سرانه خرید : ۱۹ میلیون تومان، سرانه فروش : ۸ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۴ از جمله نمادهای هستند که در کف قیمتی سه ماهه خود قرار دارند.

همچنین نماد آریان (صف فروش منهای  ۱.۹۹درصد) با حجم: ۹.۲ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۴ برابر، سرانه خرید : ۴۳ میلیون تومان، سرانه فروش : ۳۰ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۴، نماد لوتوس (آخرین معامله  منهای ۱.۶۷ درصد)  با حجم: ۳۸۲ هزار سهم، حجم به میانگین ماه : ۰.۱ برابر، سرانه خرید : ۵ میلیون تومان، سرانه فروش : ۴ میلیون تومان، نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳، نماد وسینا (آخرین معامله ۰.۶۶- %) با حجم: ۵۴.۵ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۹ برابر، سرانه خرید : ۱۹ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۶ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲، نماد تملت (صف فروش منهای  ۱.۹۶ درصد)  با حجم: ۱۷.۶ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر، سرانه خرید : ۹ میلیون تومان، سرانه فروش : ۸ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱، نماد وساپا (صف فروش منهای  ۱.۹۵درصد) با حجم: ۵۲.۹ M سهم، حجم به میانگین ماه : ۳ برابر، سرانه خرید : ۱۹ میلیون تومان، سرانه فروش : ۱۷ میلیون تومان و نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱ از دیگر نمادهای این گروه هستند.

بیشترین برآیند خروج پول های بزرگ در هر سهم

نماد  وملل (آخرین معامله ۰ درصد ) با حجم خروج : ۱۷.۹ M سهم و ارزش: ۲۳.۸ میلیارد تومان و نسبت حقیقی به حقوقی: ۹۷ درصد با تعداد فروشنده ۵۳ کد و حجم ۰ سهم  با ارزش: ۰ میلیارد تومان و نسبت حقوقی به حقیقی: ۰ درصد و تعداد خریدار ۰ کد با برآیند معاملات بزرگ: منفی ۲۳.۸- میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد ارزش کل معاملات امروز بوده است.

نماد شپنا (صف فروش منهای  ۱.۹۷ درصد)  با حجم خروج : ۲۷.۸ M سهم و ارزش: ۳۱.۸ میلیارد تومان و نسبت حقیقی به حقوقی: ۱۹ درصد و تعداد فروشنده ۳۵۱ کد و با حجم ورود  ۸.۴ M سهم با ارزش: ۹.۶ میلیارد تومان و نسبت حقوقی به حقیقی: ۰ رصد و تعداد خریدار: ۱۲۳ کد با  برآیند معاملات بزرگ: منفی ۲۲.۲- میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد ارزش کل معاملات امروز دیگر نماد این بخش بوده است

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
کد خبر: ۸۴٬۵۸۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =