۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳
کد خبر: . ۸۰٬۷۰۵

وحید بلالی؛ بازار: بررسی فاکتور حجم معاملات بسیار مهم بوده و می تواند راهگشای انجام معاملات ما باشد، بازار اولین حجم مشکوک معاملات را با چهار فاکتور اصلی در سال جدید برررسی می کند، بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی عبارت است از:

۱. دالبرح  حجم:  ۸۳۶ هزار سهم
- ۴۱۷۸۳۰ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- آخرین معامله ۴۰.۹۵- %

۲. تپولا  حجم:  ۴۵۰ هزار سهم
- ۲۶۰.۳۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۳. ملت  حجم:  ۲۴.۹ M سهم
- ۱۳۹.۵۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

۴. خمهر حجم:  ۸۱.۱ M سهم
- ۸۳.۷۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۷ % شناور
- آخرین معامله ۰.۷۹- %

۵. زقیام  حجم:  ۲.۹ M سهم
- ۵۸.۹۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. وسناح  حجم:  ۱۲۹ هزار سهم
- ۵۱.۹۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله +۲.۶۲ %

۷.حبندر  حجم:  ۳.۹ M سهم
- ۴۹.۸۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- آخرین معامله ۲.۳۲- %

۸. وبیمه  حجم:  ۲۴.۱ M سهم
- ۴۵.۶۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- آخرین معامله ۰.۶۹- %

۹. ومعلم  حجم:  ۲۴.۷ M سهم
- ۴۳.۹۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۴.۶ % شناور
- آخرین معامله +۰.۱۲ %

۱۰. خرینگ  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۴۰.۸۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۱. ختور  حجم:  ۲.۳ M سهم
- ۴۰.۴۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف فروش ۱.۹۷- %

۱۲. حفارس  حجم:  ۳۷.۲ M سهم
- ۴۰.۴۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۴.۱۶ %

۱۳. آرمان حجم:  ۲.۶ M سهم
- ۳۵.۳۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- آخرین معامله ۱.۸۱- %

۱۴. فاذر  حجم:  ۶.۷ M سهم
- ۳۵.۱۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۵. وثوق  حجم:  ۱۵.۳ M سهم
- ۲۴.۵۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۶.۱ % حجم کل شرکت
- ۹.۹ % شناور
- آخرین معامله ۰.۸۸- %

۱۶. کباده  حجم:  ۴۳ هزار سهم
- ۱۹.۳۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۷. گکیش حجم:  ۱۳۱ هزار سهم
- ۱۸.۵۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۸. حپارسا  حجم:  ۱۲۲ هزار سهم
- ۱۶.۱۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. بسویچ  حجم:  ۱۹۵ هزار سهم
- ۱۵.۸۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲۰.زشریف حجم:  ۱.۷ M سهم
- ۱۴.۳۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
۱. ومعلم  حجم:  ۲۴.۷ M سهم
- ۱۱۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۴.۶ % شناور
- آخرین معامله +۰.۱۲ %

۲. خرینگ  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۸۵.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۳. ختور  حجم:  ۲.۳ M سهم
- ۷۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف فروش ۱.۹۷- %

۴. حفارس  حجم:  ۳۷.۲ M سهم
- ۵۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۴.۱۶ %

۵. ملت حجم:  ۲۴.۹ M سهم
- ۵۷.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

۶. زقیام  حجم:  ۲.۹ M سهم
- ۴۹.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷. وبیمهح  حجم:  ۶۵۱ M سهم
- ۳۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۲۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲۱.۷ % شناور
- قیمت صفر تابلو

۸. شکلر  حجم:  ۱۰.۹ M سهم
- ۲۳.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۷.۴ % شناور
- آخرین معامله +۱.۹۵ %

۹. وبیمه  حجم:  ۲۴.۱ M سهم
- ۲۳.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- آخرین معامله ۰.۶۹- %

۱۰. وثوق  حجم:  ۱۵.۳ M سهم
- ۲۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۶.۱ % حجم کل شرکت
- ۹.۹ % شناور
- آخرین معامله ۰.۸۸- %

۱۱. خمهر  حجم:  ۸۱.۱ M سهم
- ۱۸.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۷ % شناور
- آخرین معامله ۰.۷۹- %

۱۲. کوثر  حجم:  ۸.۳ M سهم
- ۱۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۳. اپرداز  حجم:  ۵.۷ M سهم
- ۱۷.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۲.۰۱ %

۱۴. کمنگنز حجم:  ۱.۹ M سهم
- ۱۵.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- آخرین معامله +۵.۴ %

۱۵. گکیشح  حجم:  ۲.۴ M سهم
- ۱۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۳.۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۶. دالبرح  حجم:  ۸۳۶ هزار سهم
- ۱۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- آخرین معامله ۴۰.۹۵- %

۱۷. ثنور  حجم:  ۱۵.۹ M سهم
- ۱۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۹ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۸. چدن  حجم:  ۶.۵ M سهم
- ۱۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۸ %

۱۹. خاذین  حجم:  ۲.۲ M سهم
- ۱۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۸۸- %

۲۰. گکیش  حجم:  ۱۳۱ هزار سهم
- ۹.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت
۱. وبیمهح حجم:  ۶۵۱ M سهم
- ۲۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲۱.۷ % شناور
- ۳۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۲. وثوق  حجم:  ۱۵.۳ M سهم
- ۶.۱ % حجم کل شرکت
- ۹.۹ % شناور
- ۲۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۸۸- %

۳. سپیدار  حجم:  ۷.۹ M سهم
- ۳.۹ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۶ % شناور
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۴. گکیشح  حجم:  ۲.۴ M سهم
- ۳.۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- ۱۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۵. حبندر  حجم:  ۳.۹ M سهم
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۲.۳۲- %

۶. شکلر  حجم:  ۱۰.۹ M سهم
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۷.۴ % شناور
- ۲۳.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۹۵ %

۷. خکمک حجم:  ۶.۶ M سهم
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۵ % شناور
- ۵.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۸۳ %

۸. ولغدر  حجم:  ۱۰.۴ M سهم
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۶ % شناور
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴.۳۲ %

۹. لسرما  حجم:  ۴.۳ M سهم
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۴.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۶۴- %

۱۰. غالبر  حجم:  ۷.۸ M سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۱. خمهر  حجم:  ۸۱.۱ M سهم
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۳.۷ % شناور
- ۱۸.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۷۹- %

۱۲. زملارد  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۸ % شناور
- ۷.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴ %

۱۳. حفارس  حجم:  ۳۷.۲ M سهم
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- ۵۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴.۱۶ %

۱۴. شپارس  حجم:  ۱۰.۷ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۴.۷ % شناور
- ۳.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۵. ثزاگرس  حجم:  ۸۶۲ هزار سهم
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۴.۹۹- %

۱۶. ثنور  حجم:  ۱۵.۹ M سهم
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۹ % شناور
- ۱۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۷. خرینگ  حجم:  ۵.۴ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۶ % شناور
- ۸۵.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۸. کرمان  حجم:  ۱۳.۶ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۵- %

۱۹. خزامیا  حجم:  ۵۳.۳ M سهم
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۸ % شناور
- ۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۴ %

۲۰.غشهداب  حجم:  ۴۵ M سهم
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- ۴.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۸ %

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
۱. وبیمهح  حجم:  ۶۵۱ M سهم
- ۲۱.۷ % شناور
- ۲۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۳۸.۱ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۲. سپیدار حجم:  ۷.۹ M سهم
- ۱۷.۶ % شناور
- ۳.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۹۸- %

۳. وثوق حجم:  ۱۵.۳ M سهم
- ۹.۹ % شناور
- ۶.۱ % حجم کل شرکت
- ۲۱.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۸۸- %

۴. زملارد  حجم:  ۴.۷ M سهم
- ۸ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۷.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴ %

۵. شکلر  حجم:  ۱۰.۹ M سهم
- ۷.۴ % شناور
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۲۳.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۹۵ %

۶. حبندر  حجم:  ۳.۹ M سهم
- ۶.۳ % شناور
- ۲.۴ % حجم کل شرکت
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۲.۳۲- %

۷. ولغدر حجم:  ۱۰.۴ M سهم
- ۶ % شناور
- ۲ % حجم کل شرکت
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴.۳۲ %

۸. خکمک  حجم:  ۶.۶ M سهم
- ۵ % شناور
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۵.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۸۳ %

۹. دروز  حجم:  ۵.۲ M سهم
- ۵ % شناور
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۸ %

۱۰. سنوین  حجم:  ۲.۹ M سهم
- ۴.۹ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۱. شپارس  حجم:  ۱۰.۷ M سهم
- ۴.۷ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۲. ومعلم  حجم:  ۲۴.۷ M سهم
- ۴.۶ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱۱۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۱۲ %

۱۳. دشیری  حجم:  ۱۹۲ هزار سهم
- ۳.۸ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۷.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۷۴ %

۱۴. خمهر  حجم:  ۸۱.۱ M سهم
- ۳.۷ % شناور
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۱۸.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۷۹- %

۱۵. غفارس  حجم:  ۶.۶ M سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۶. گکیشح  حجم:  ۲.۴ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۳.۱ % حجم کل شرکت
- ۱۳.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۷. سمازن  حجم:  ۱۲ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۶ %

۱۸. حفارس  حجم:  ۳۷.۲ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۵۹.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۴.۱۶ %

۱۹. اپرداز  حجم:  ۵.۷ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۰۱ %

۲۰. غالبر  حجم:  ۷.۸ M سهم
- ۳ % شناور
- ۱.۷ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۷ %

۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳
کد خبر: ۸۰٬۷۰۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =