۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶
کد خبر: . ۷۷٬۱۴۰

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی به ازبکستان، پشتیبانی و لجستیک و امور گمرکی محورهای برگزاری این نشست بودند و در آن توضیحات مفصلی در رابطه با آیین‌نامه قانون و مقررات صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۷۹ ارائه داده شد.

طبق این قانون، ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالیت‌های هدف‌دار ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و تدارکات و اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ماشین‌آلات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺼﺐ و راه‌اندازی و ﻧﻈﺎرت و آموزش‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و فعالیت‌های نرم‌افزاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن‌ها به‌طوری‌که ﺻﺪور ﮐﺎﻻی ﺻﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد.

در این نشست با تأکید بر این نکته که ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ به‌مثابه پیچیده‌ترین روﯾﻪ ﺗﺠﺎرت و خدمات بین‌المللی است، توضیح داده شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ به‌عنوان پیچیده‌ترین روش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ می‌شود زﯾﺮا در انجام ان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و آشنایی به‌تمامی رویه‌های ﻣﺘﺪاول ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و گمرکی دارد.

از طرفی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﻮد درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎ و از ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ حوزه‌ها ﺑﻬره‌مند باشد.

همچنین ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ آشنا ﺑﻪ تمام‌رویه‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای هزینه‌های داﺧﻠﯽ اﺟﺮا ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ باشد.

با توضیحات ارائه‌شده در نشست، تاکید شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل پیچیده‌ترین ﻣﺮاﺣﻞ گمرکی می‌شوند همان‌طور ﮐﻪ در تعریف آن آمده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور و ﯾﺎ ورود ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺻﺮف ﻧیستند و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات از ﮐﺸﻮر مبدأ ﺑﺎ رویه‌های ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺸﻮر مبدأ اﺳﺖ و بالعکس در ﮐﺸﻮر مبدأ ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ روﯾﻪ واردات ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ روﯾﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

به عقیده حاضران در نشست، در ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت بین‌المللی و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و حمل‌ونقل ﻋﻤﻞ ﻣﯿ‌ﮑﻨﯿﻢ و بر همین اساس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و قابل‌اتکا دارﯾﻢ. علاوه بر این‌ها، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و حمل‌ونقل پروژه ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷ‌ﻬﺎ و شیوه‌های ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز پروژه در زمان‌ها و فرصت‌های ﻻزم و ﺿﺮوری اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؛ اما متأسفانه شرکت‌های درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه عموماً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت‌های ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه از اﺑﺘﺪا ورود ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ خسارت‌ها و بحران‌ها ﺷﺪﯾﺪ شده‌اند.

اهمیت ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ایجاد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش‌افزوده ﺗﺠﺎرت بین‌المللی از دیگر نکاتی بود که در این نشست مطرح شد و در ادامه گفته شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اقدامی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی  ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﺮﺧﻮردار باشد.

در پایان حاضران پیشنهاد دادند تا با ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﺎی حرفه‌ای و ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و  بررسی‌های ﻋﻠﻤﯽ و تحقیقی ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ تدوین شود.

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶
کد خبر: ۷۷٬۱۴۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =