قیمت انواع آهن آلات در ۱۱ آذر ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۸.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۱.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۴.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۲.۰۰۰

۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰
کد خبر: ۵۷٬۷۴۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =