۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۹
مردمی کردن اقتصاد نیاز امروز کشور
یادداشت؛

مردمی کردن اقتصاد نیاز امروز کشور

همدان- «نقطه شروع تحقق اقتصاد مقاومتی باید اصلاح مصرف، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها و همچنین مردمی کردن اقتصاد باشد که مردمی کردن اقتصاد به لحاظ مفهومی به معنای مشارکت دادن مردم در امر اقتصاد است»؛ این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای برای بازار است که در ادامه می‌خوانید.

یحیی احمدی؛ بازار: اقتصاد یکی از ارکان مهم هر کشور را تشکیل می‌دهد؛ کشوری که در حوزه اقتصادی بتواند به خودکفایی دست یابد می‌تواند از آن به عنوان مولفه‌ای برای مقابله با تهدیدات و حتی برتری نسبت به دشمنان برخوردار شود.

ناگفته پیداست از هر فشاری که به انقلاب اسلامی آمده تجربه و نیروی جدیدی از دل انقلاب خلق شده است که نظیر آن قوی‌ترین نیروی دفاعی منطقه و یکی از قوی‌ترین نیروهای مسلح جهان است که از دل دفاع مقدس بر آمده است.

در این میان سازمان بسیج مستضعفین یکی از مهم‌ترین بازوهای قدرت جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای داوطلب مردمی را در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن بر عهده دارد.

پس از عبور از دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، اکنون کارکردهای جدیدی در عرصه‌های گوناگون برای بسیج تعریف شده که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های تولید علم، سازندگی و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

فرهنگ بسیجی مروج اصل خودکفایی و عدم وابستگی به خارج است بدین معنی که بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود داخلی برای تحقق اهداف که عملا استقلال و خودکفایی است را به همراه دارد

نکته مهم این است که فرهنگ بسیجی مروج اصل خودکفایی و عدم وابستگی به خارج است بدین معنی که بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود داخلی برای تحقق اهداف که عملا استقلال و خودکفایی است را به همراه دارد و شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و بسیج باید اشراف اطلاعاتی و آسیب‌شناسی در حوزه اقتصاد داشته باشد.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و اﻟﮕﻮﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨه های ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ که ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.

محور اصلی مباحث اقتصادی
البته این بدان معنا نیست که راه نجات و پیشرفت کشورها را نظام سرمایه‌داری تشکیل می‌دهد؛ بلکه محور اصلی مباحث اقتصادی وحدت و یکپارچگی ملی در رفع نیازهای کشور و کاهش وابستگی به دنیای خارج است ضمن اینکه منظور این نیست که دور خودمان حصار بکشیم بلکه باید فشارها و تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم که این رشد اقتصادی بدست آمده، اقتصاد مقاومتی نام خواهد داشت.

ﺑﺮﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎد رﯾﺎﺿﺘﯽ ﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺶ روﻧﺪه اﺳﺖ.

دقیق‌تر که می‌شویم دیده می‌شود بسیج در امتداد دستگاه‌های حاکمیتی است و سرمایه‌های اجتماعی را به کمک دستگاه‌های حاکمیتی می‌آورد و انصافا در هر جایی که بسیج گام برداشته، باعث اعتلای فرهنگ و پیشرفت اقتصادی شده و نقش آن امروزه در کشور نقشی انکارناپذیر است.

کمی که موضوع را باز می‌کنیم می‌بینیم بسیج با ترویج و تبیین طرح‌های اقتصاد مقاومتی، پرداخت تسهیلات و همراهی تولیدکنندگان در فرآیندتولید، گام‌های قرص و محکمی در زمینه ‌اشتغال‌زایی، بهبود درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید برداشته است و بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ همراه داﺷﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ می‌تواند ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی پشت سر گذارد و در اﯾﻦ راه اﻗﺸﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اگر اقتصاد کشور شکوفا شود قطعا باعث اقتدار می‌شود اما رسیدن به این هدف نیازمند آن است که طبق گفته مقام معظم رهبری از سرمایه‌ها و کالاهای ایرانی حمایت کنیم

آنچه مسلم است اگر اقتصاد کشور شکوفا شود قطعا باعث اقتدار می‌شود اما رسیدن به این هدف نیازمند آن است که طبق گفته مقام معظم رهبری از سرمایه‌ها و کالاهای ایرانی حمایت کنیم.

باید توجه شود که فرهنگ بسیجی به منزله آن است که برای رسیدن به اهداف نباید در یک منطقه و حوزه خاص تلاش کرد بلکه باید آن را در سراسر کشور نهادینه کرد تا دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته باشد.

با توجه به موارد اشاره شده بسیج به عنوان بارزترین جلوه اتحاد ملی در حوزه‌های مختلف مردمی عامل تحرک و موفقیت نظام در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود ضمن اینکه بی شک هرجا که به مردم اعتماد شده و کارها به مردم سپرده شده، متضرر نشده‌ایم که در این میان اقتصاد هم یکی از حوزه‌هایی است که باید به مردم سپرده شود و بسیج نیز به عنوان یک نیروی مردمی قطعا می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در حل مشکلات اقتصادی داشته باشد.

وقتی موضوع پرداخت مردم به میان می‌آید مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات کشور از الزامات اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

نقطه شروع تحقق اقتصاد مقاومتی 
در واقع نقطه شروع تحقق اقتصاد مقاومتی باید اصلاح مصرف، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها و همچنین مردمی کردن اقتصاد باشد و مردمی شدن اقتصاد به لحاظ مفهومی به معنای مشارکت دادن مردم در امر اقتصاد است.

همین واقعیت تایید می کند که حمایت از کالای ایرانی موجب ایجاد اشتغال شده و به تبع آن کفه صادرات و اقتصاد کشور هم سنگین شده و باعث شکوفایی اقتصادی می شود.

اگر نگاهی به ظرفیت‌های بسیج بیندازیم آن را یک سازمان مردمی در سراسر کشور می‌بینیم که در همه قشرها حضور دارد و در تمام نقاط کشور شبکه گسترده‌ای است که رسالت مهم آن پیش‌برد مسایل حیاتی انقلاب است.

بر این اساس فراگیر شدن فرهنگ بسیج در بستر جامعه سبب می‌شود که مردم به تولیدات داخلی با دید سرمایه و دارایی خویش بنگرند و با حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بخش مهمی از پازل اقتصاد مقاومتی را شکل داده و قسمت زیادی از اهداف اقتصاد مقاومتی را کنند.

باید پذیرفت از اصول و پایه‌های اقتصاد مقاومتی تکیه بر خود است که بسیج می‌تواند موثرترین قشر در نهادینه کردن این فرهنگ باشد البته نباید فراموش کرد که تاکنون هیچگاه شرایط اینگونه مهیا نبوده تا بسیجیان در امور اقتصادی همکاری و نقش داشته باشند.

در جنگ اقتصادی بزرگی وارد شده‌ایم و بسیجیان سربازان اقتصادی این جنگ هستند و باید با همان اخلاص و کوشش رزمندگان دفاع مقدس، کارها را جلو ببریم؛ هر چقدر تفکر بسیجی را در جامعه بیشتر حاکم کنیم، پیروزی از آن ما خواهد بود.

کد خبر: ۵۶٬۹۳۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علي اصغر كريمي IR ۰۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
   0 0
   قانون برنامه و بودجه 50 سال است كه مروج شيوه سرمايه داري است. غربزده ها در سازمان بي برنامه فقط به سرمايه و سرمايه دار فكر مي كنند. اما اسلام و انقلاب به علم و دانشمندان خدا ترس اصالت مي دهد. بايد قانون هاي وارداتي ترجمه - عوض شود. اصالت به مردم جهادگر - گروه هاي جهادي دانش بنيان مردمي - بسيجي هاي متفكر صاحب انديشه با تقوي - است. قانون بايد متضمن حضور گروه هاي جهادي بسيجي دانش بنيان در همه عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي باشد. نظام فني اجرايي - قانون مناقصات ..... همه قانون هاي ترجمه بايد عوض شود. ان شاءالله