۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
کد خبر: . ۵۶٬۴۹۵
قیمت انواع آهن آلات در ۵ آذر ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۸۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۸۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۸۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۱.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
کد خبر: ۵۶٬۴۹۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =