قیمت انواع آهن آلات در ۲۵ آبان ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد، پروفیل، مفتول و ورق سیاه کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۱۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۱۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۱۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۱۶.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۸.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۴.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۱.۰۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
کد خبر: ۵۴٬۱۸۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 0 =