۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
کد خبر: . ۴۸٬۲۳۷

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۷.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۹.۰۰۰

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
کد خبر: ۴۸٬۲۳۷

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 2 =