۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
کد خبر: . ۴۲٬۷۳۹
قیمت انواع آهن آلات در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

امروز قیمت ناودانی، صفحه ستون، نبشی و تسمه افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ میلگرد، مفتول و ورق سیاه کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۶.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۰۱.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۳۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۷.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
کد خبر: ۴۲٬۷۳۹

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =