۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
کد خبر: . ۴۱٬۴۰۹

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۵.۵۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۹۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۹۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۹۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۹۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۹۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۹۷.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۸.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۱.۰۰۰

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
کد خبر: ۴۱٬۴۰۹

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =