۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
کد خبر: . ۴٬۰۶۲
قیمت انواع آهن آلات در ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

امروز قیمت تیرآهن، پروفیل، ورق سیاه، مفتول و خاموت در بازار نسبت به روز پنجشنبه تغییری نکرده است اما نرخ ورق گالوانیزه، تسمه، نبشی، صفحه ستون، ناودانی و میلگرد افزایش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۲ بهمن۱۳۹۸ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۷.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۳.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۵.۲۵۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۷.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۳۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۵۵.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۳.۶۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۵۱.۷۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۵۱.۷۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۳.۱۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۵۴.۷۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۷۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۷۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۷۳.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۵۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۵۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۵۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۵۵.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۵۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۵۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

۶۴.۰۰۰

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۷۸.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۵۵.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۵۵.۵۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۸۰.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۸۰.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۷۸.۵۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۵۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۵۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۵۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۵۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۵۶.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۶۱.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۶۴.۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۶۴.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۵۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۵۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۵۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۵۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۵۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۵۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۰۰.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۸.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۶.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۶.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۹۵.۵۰۰

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
کد خبر: ۴٬۰۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 16 =