۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶
کد خبر: . ۳۹٬۳۱۴
قیمت انواع آهن آلات در ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

امروز قیمت تیرآهن وورق گالوانیزه افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ میلگرد و خاموت کاهش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۳.۵۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۲.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۷۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۷۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۷۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۷۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۷۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۷۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۷۸.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۰۸.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۳۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۱.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۰.۰۰۰

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶
کد خبر: ۳۹٬۳۱۴

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =