قیمت انواع آهن آلات در ۵ مرداد ۱۳۹۹

امروز قیمت تیرآهن و پروفیل کاهش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ خاموت کاهش جزیی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۵ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۱.۹۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۳.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۶۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۹۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۶۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۶۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۳.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲
کد خبر: 32027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 11 =