۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
کد خبر: 26609
حسابرسی صورت مالی نماد فرآور

صورتهای مالی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) حسابرسی شده است.

به گزارش بازار، صورتهای مالی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۳ ، توسط این موسسه ،حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری‌، با هیئت مدیره شرکت است‌. این مسئولیت شامل طراحی‌، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
                        

بند مسئولیت حسابرس

 ۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.


حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ ودیگراطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به  قضاوت حسابرس،  ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها،کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی   صاحبان سهام گزارش کند.


اظهار نظر

  ۴.  به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸و عملکرد مالی و جریان های  نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص
۵. ۵.به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲- ۳۱ صورتهای مالی ، با توجه به نحوه فعالیت شرکت از نظر الزامات محیط زیستی ، نام شرکت به استناد تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره اول مالیاتی (فصل بهار) در قالب فهرست صنایع آلاینده سال ۱۳۹۸ به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده و  همچنین طی نامه شماره ۱۴۳۷/۹۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان به شرکت تذکر کتبی مبنی بر قرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده و جرایم مربوط به تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردیده است . در صورت عدم اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به رفع آلودگی فعالیت شرکت کماکان به عنوان صنعت آلاینده محسوب گردیده و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهد بود.
۶. ۶.همانطور که در یادداشت توضیحی ۶-۵ صورت های مالی درج گردیده ،در سال مورد گزارش به دلیل عدم امکان تهیه مواد اولیه مناسب (با عیار ۲۸%) ، شرکت مبادرت به مصرف ضایعات تولیدی (انواع کیک فاقد ارزش ریالی در دفاتر با عیار کمتر از ۳ درصد) در فرآیند تولید نموده که ۷۹ درصد مصرف کل  مواد را شامل میشودکه طبیعا  موجب کاهش راندمان تولید و استهلاک ماشین آلات و ... گردیده است. در این ارتباط توجه هیات مدیره محترم شرکت را به انجام اقدامات موثر به منظور تهیه مواد اولیه مناسب جهت افزایش راندمان و بهره وری مناسب تر از عوامل تولید مینماید.
۷. ۷.همانگونه که در یادداشت توضیحی ۴-۱۵ صورتهای مالی منعکس است،موجودی مواد و کالا در پایان سال مورد گزارش به دلیل محدودیت ایجاد شده بخاطر شیوع ویروس کویید ۱۹ ،بدون نظارت نمایندگان این موسسه شمارش گردیده است . لیکن ،این موسسه  از طریق اعمال سایر روشهای حسابرسی  نسبت به صحت مانده موجودی مواد و کالای شرکت اطمینان حاصل نموده است.

سایر بندهای توضیحی

۸. ۸.صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۷شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۹. ۹.مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ،مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی "در سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.


گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

۱۰. ۱۰.مفاد مواد ۱۴۸ و۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال جاری وسنوات قبل ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نگردیده است
۱۱. ۱۱.اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ صاحبان سهام در موارد ذیل به نتیجه نهایی نرسیده است. -پیگیری انتقال سند مالکیت بخشی از زمینهای شرکت -اقدام جهت توپوگرافی کیک فاقد ارزش ریالی -تعیین و تکلیف در رابطه با قرارداد آقای نور محمدی مبنی بر خرید ۳۰هزار تن خاک معدنی -پرداخت سود سهام در موعد مقرر -رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۱۲. ۱۲. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۳۲ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است .به نظر این موسسه معاملات مذکور عمدتا بر اساس روابط فیمابین شرکت اصلی و فرعی و شرکتهای گروه انجام شده است.
۱۳. ۱۳.گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نگردیده است.
۱۴. ۱۴.در بررسی‌های بعمل آمده در رابطه با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بجز در مورد عدم رعایت و پرداخت سود سهام در مهلت قانونی( ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران)، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
۱۵. ۱۵.در غیاب برخی از مستندات مورد لزوم رعایت ضوابط مصوبه شماره ۶۵۶۹۴/۹۸ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی ایران در مورد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات ،برای این موسسه مشخص نگردیده است.
۱۶. ۱۶.اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۲/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این موسسه قرارگرفته و به استثنای عدم رعایت ماده ۴ تبصره ۶ (ممنوعیت عضویت اعضای هیئت مدیره همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان غیر موظف )و ماده ۲۲ (تشکیل دبیر خانه هیئت مدیره و تعیین ریاست دبیر خانه و تدوین منشوری جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه) مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
۱۷. ۱۷.کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. در این زمینه و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترلهای داخلی،بجز بند های ۶۲ الی ۶۵ (در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای حسابرس داخلی) ،این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
۱۸. ۱۸.در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ،در چارچوب چک لیست ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این ارتباط این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
 

۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
کد خبر: 26609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =