۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
کد خبر: . ۱۸٬۲۱۳
قیمت انواع آهن آلات در۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

امروز قیمت میلگرد و مفتول کاهش جزئی داشته است اما قیمت تیرآهن افزایش جزئی پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۰.۲۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۳.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۱.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۳۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۹.۸۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۶۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۶۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۶۱.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۶۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۶۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۶.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۷.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۷.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۰۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۳.۵۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۳.۵۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۷۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۷۱.۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۶.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۷۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۳۲.۰۰۰

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
کد خبر: ۱۸٬۲۱۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =