۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
کد خبر: . ۱۴٬۳۰۹

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۸.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۱.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۱۵.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۲۲.۹۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۲۸.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۳۸.۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۶۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۵۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۵۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۵۸.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۵۹.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۸۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۸۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۸۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۸۷.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۸۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۸۷.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۶۶.۵۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۶۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۴.۵۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۴.۵۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۰۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۶۶.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۷۵.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۷۶.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۸۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۸۴.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۶۷.۵۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۶۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۶۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۶۳.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۶۸.۵۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۶۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۲۴.۰۰۰

۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
کد خبر: ۱۴٬۳۰۹

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =