۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷
قیمت انواع آهن آلات در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
قیمت تیرآهن، قیمت میلگرد، قیمت پروفیل و...

قیمت انواع آهن آلات در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات بیست و پنجم اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۹۱۹,۰۳۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۲۹,۷۹۲
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۸۵۱,۴۶۵
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۴۵۲,۷۵۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۶۲,۶۱۸
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۲۳۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۴۲۵,۶۹۲
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۶,۹۹۷,۱۸۹
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۳۹۴,۹۹۸
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۴,۹۹۲
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۴,۷۵۱
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۴,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۴,۹۹۸
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۴,۹۹۱
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۴,۸۱۴
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۵,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۵,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۵,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۵,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۵,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو ورق ۸ --- --- ۲۱,۵۲۹
هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۲۱,۵۲۹
هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۲۱,۵۲۹
هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۲۱,۵۲۹
هر کیلو ورق ۲۰ --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵ --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳,۳۹۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳,۶۶۹
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---

کد خبر: ۱۴۱٬۱۳۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha